Congratulations to Dr Jenny Maher, Associate Professor of Criminology

Dr Jenny_Maher Criminology

Congratulations to Dr Jenny Maher who has been made Associate Professor of Criminology (Research and Development). 


Dr Jenny Maher works in the fields of criminology and criminal justice, with contributions to knowledge in youth violence and victimisation, animal abuse and environmental crimes. 

Working alongside scholars from other disciplines, including the social and physical sciences and humanities, Dr Maher has worked to increase understanding and awareness of animal abuse in criminology.

She said: “This focus is essential, foremost for the sake of our fellow creatures, also because of the tremendous damage that animal use and abuse inflict on the environment we depend upon, and the implications in the relationship between animal abuse and other forms of crime and violence.”

Notably, she has collaborated with the UN and UK government on UK Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit Report, the European Union EFFACE project on environmental crime, the  European Commission report on the illegal wildlife trade, the RSPCA to evaluate the use and abuse of animals, including ‘status dogs’ in youth violence; authored a report on the illegal puppy trade for the Scottish Parliament and DEFRA and provided evidence to the Government’s Environment, Food and Rural Affairs Select Committee’s on the subject of pet smuggling.

Dr Maher’s publications include: The Palgrave Handbook of Social Harm; Routledge International Handbook of Green Criminology; The Palgrave International Handbook of Animal Abuse Studies. She is the Vice President for Council for Wales of Voluntary Youth Services.Mae Jenny Maher wedi cael ei gwneud yn Athro Cysylltiol mewn Troseddeg (Ymchwil a Datblygu).


Mae Dr Jenny Maher yn gweithio ym meysydd troseddeg a chyfiawnder troseddol, gyda chyfraniadau at wybodaeth mewn trais ac erledigaeth ieuenctid, cam-drin anifeiliaid a throseddau amgylcheddol.

Gan weithio ochr yn ochr ag ysgolheigion o ddisgyblaethau eraill, gan gynnwys y gwyddorau cymdeithasol a ffisegol a'r dyniaethau, mae Dr Maher wedi gweithio i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o gam-drin anifeiliaid mewn troseddeg.

Meddai: “Mae'r ffocws hwn yn hanfodol, yn anad dim er mwyn ein cyd-greaduriaid, hefyd oherwydd y difrod aruthrol y mae defnyddio a cham-drin anifeiliaid yn ei achosi ar yr amgylchedd rydym yn dibynnu arno, a'r goblygiadau yn y berthynas rhwng cam-drin anifeiliaid a mathau eraill o trosedd a thrais. ”

Mae gan Dr Maher brofiad helaeth o gynnal ymchwil gydweithredol gyda phartneriaid allanol. Yn nodedig, mae hi wedi cydweithio gyda’r RSPCA i werthuso trais ieuenctid yn erbyn anifeiliaid a’r defnydd o gŵn peryglus neu ‘statws’ mewn trosedd a thrais; ysgrifennu adroddiad ar fasnach anghyfreithlon cŵn bach i Senedd yr Alban a DEFRA; darparu tystiolaeth i Bwyllgor Dethol Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y Llywodraeth ar bwnc smyglo anifeiliaid anwes; a chyd-ysgrifennu adroddiad i'r Comisiwn Ewropeaidd ar droseddau amgylcheddol, yn benodol, y fasnach bywyd gwyllt anghyfreithlon.

Mae cyhoeddiadau Dr Maher yn cynnwys: The Palgrave Handbook of Social Harm; Routledge International Handbook of Green Criminology; The Palgrave International Handbook of Animal Abuse Studies.


#featured #promoted