criminology

Ymchwil Troseddeg


Mae’r Ganolfan Troseddeg yn cynnwys tîm o ymchwilwyr gweithredol a myfyrwyr ymchwil sy’n arbenigo mewn dynladdiad a thrais, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, plismona, defnyddio cyffuriau, troseddeg werdd, fyd-eang a thrawswladol, atal troseddau, cam-drin anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol a dewisiadau amgen i erlyn a charcharu.

Rydym yn mabwysiadu dull eclectig o astudio trosedd a’r system cyfiawnder troseddol gan gynnwys arolygon ar-lein ar raddfa fawr, cyfweliadau manwl, adolygiadau systematig o lenyddiaeth, grwpiau ffocws, arsylwadau, troseddeg naratif a gweledol ac ymchwil ethnograffig.


Cyfiawnder Ieuenctid, Prawf, Caethiwed a Bod yn Agored i Niwed


Mae gan y Ganolfan Droseddeg ddiddordeb sefydledig mewn ymchwil cyfiawnder ieuenctid (WilliamsWardakEvansPierpoint). Mae pwyslais arbennig ar sut y gellir cymhwyso canfyddiadau ymchwil i bolisi ac ymarfer mewn meysydd fel ymatal, dargyfeirio, hawliau plant, cyfiawnder adferol a digartrefedd. Mae gan y Ganolfan hefyd hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig megis adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau’r DU a Chymru (MaguirePierpoint). Yn 2018/19 cyhoeddwyd ymchwil gennym ar arferion prawf a gwerthoedd diwylliannol a gwasanaethau ‘Trwy’r Gât’, ymhlith eraill. Mae staff yn mwynhau perthynas waith agos gyda llunwyr polisi, rheolwyr ac ymarferwyr ym meysydd prawf a chyfiawnder ieuenctid. Dr Harriet Pierpoint yw Cadeirydd Pwyllgor Grwpiau Rhanbarthol a Rhwydweithiau Arbenigol Cymdeithas Troseddeg Prydain ac mae’n gyd-gadeirydd ei Rwydwaith Ymchwil Bregusrwydd. 


Lladdiad a Thrais


Rydym yn adnabyddus yn rhyngwladol am ein hymchwil ar ddynladdiad a thrais ac, yn arbennig, ein hymchwil ethnograffig yn y maes hwn. Rydym yn cynnal ymchwil ar batrymau ac achosion dynladdiad a thrais (Brookman), atal trais (Brookman & Maguire) ac ymchwiliad yr heddlu i ddynladdiad (Brookman a JonesAllsop). Mae ein hymchwil yn cynnwys astudiaethau ymchwiliad yr heddlu i ddynladdiad yn UDA (Brookman) a Trinidad and Tobago (Clancy a Brookman) yn ogystal ag achosion oer, llofruddiaethau heb gorff, camweinyddu cyfiawnder a thrais rhywiol (Allsop). Mae gennym berthynas waith agos gyda'r heddlu a gwyddonwyr fforensig ar draws Prydain, ac rydym yn ymgysylltu â ditectifs yn ein hymchwil a'n haddysgu. Rydym yn cael ein gwahodd i fod yn aelodau o Fyrddau Cynghori'r Swyddfa Gartref a'r Heddlu ac yn ddiweddar rydym wedi cymryd rhan yn Uwchgynhadledd Prime Ministers Serious Youth Violence ac wedi rhoi tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor Dethol Ieuenctid ar droseddau cyllyll (Brookman). Rydym yn aelodau o’r Rhwydwaith Ymchwil Ymchwiliadau Troseddol (CIRN) ac yn cydweithio ag academyddion ar draws y byd.  Mae Violence, Homicide, Investigation & Prevention Expertise & Research (VHIPER) yn dod ag aelodau o’r Ganolfan Droseddeg at ei gilydd sydd ag arbenigedd ymchwil mewn trais a dynladdiad gan gynnwys ei batrymau a’i achosion, ei hymchwiliad a sut y gellir ei atal. 

Troseddeg Werdd, Fyd-eang a Thrawswladol


Mae gan y Ganolfan Troseddeg grŵp bywiog a diddorol o academyddion yn gweithio yn y maes hwn. Yn draddodiadol, mae’r pwyslais wedi bod ar faterion trawswladol byd-eang ym maes cyfiawnder troseddol, yn enwedig ym maes modelau amgen neu hybrid o gyfiawnder troseddol (Wardak). Defnyddiwyd yr ymchwil hwn gan lywodraethau ac mae wedi’i gydnabod gan gyrff rhyngwladol fel Cyngor Ewrop (ECHR). Mae academyddion ifanc rhyngwladol yn ymestyn y gwaith (PhD, Baffero gyda Williams a Wardak). Mae agweddau rhyngwladol bellach hefyd yn ystyried datrys problemau a wynebir gan bobl sydd wedi'u dadleoli a ffoaduriaid (Williams a Wardak) a phroblemau terfysgaeth ryngwladol (PhD gan Nawabi gyda Williams a Wardak). Yn fwy diweddar, mae'r Ganolfan hefyd wedi adeiladu enw o fri rhyngwladol am weithio ym meysydd mwy newydd troseddu amgylcheddol a cham-drin anifeiliaid (Maher and Pierpoint). Mae Jenny Maher yn gweithio’n agos gyda Grŵp Arbenigol y Cenhedloedd Unedig ar Droseddau Bywyd Gwyllt, yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraethau’r DU a chyrff anllywodraethol allweddol i godi ymwybyddiaeth a gwella ymatebion i’r materion hyn.

Ymatebion gwladwriaethol ac anwladwriaethol i droseddu, gan gynnwys plismona a chyfiawnder troseddol


Mae ymchwilwyr hefyd yn canolbwyntio ar ymatebion gwladwriaethol ac anwladwriaethol i droseddu, gan gynnwys plismona a chyfiawnder troseddol. Mae ymchwil cyfredol yn cynnwys cydnabyddiaeth yr heddlu o ganllawiau cenedlaethol yn ystod plismona trefn gyhoeddus (Harrison), llywodraethu plismona, gan gynnwys datganoli, a’r galwadau cynyddol ar yr heddlu nad ydynt yn ymwneud â throseddau (Chambers), yn ogystal â rôl y sector gwirfoddol mewn cyfiawnder troseddol (Maguire a Williams). Trwy ymchwil o'r fath, rydym wedi datblygu perthynas waith agos gyda heddluoedd a llunwyr polisi perthnasol. Mae gennym hefyd gysylltiadau agos â charchardai lleol, ac rydym yn cynnal ymchwil ar strategaethau ar gyfer cynnal perthnasoedd rhwng carcharorion a’u plant a’u teuluoedd (Clancy a Maguire). Mae allbynnau ymchwil yn cynnwys erthyglau a llyfrau cyfnodolion academaidd, yn ogystal â thystiolaeth ysgrifenedig i ymholiadau'r llywodraeth.

Defnydd Sylweddau


Ffurfiwyd y Grŵp Ymchwil Defnydd Sylweddau (SURG) yn 2019 i gynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol, ac ymwneud ag ymddygiadau caethiwus eraill fel gamblo. Dan arweiniad yr Athro Katy Holloway, mae’r tîm yn cynnwys ymchwilwyr academaidd sy’n arbenigo mewn materion cyfredol a materion sy’n dod i’r amlwg ym maes defnyddio sylweddau, gan gynnwys ymyriadau lleihau niwed, defnyddio sylweddau a’r system cyfiawnder troseddol, myfyrwyr a defnyddio sylweddau, a pholisi alcohol a chyffuriau. Mae’r grŵp eisoes wedi sicrhau cyllid ar gyfer ymchwil yng Nghymru gan y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Llywodraeth Cymru a Clinks. Mae’r ymchwil hwn wedi cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau o ansawdd uchel gan gynnwys llyfrau, papurau cyfnodolyn ac adroddiadau swyddogol sy’n parhau i ddatblygu sylfaen dystiolaeth Cymru ar faterion yn ymwneud â defnyddio sylweddau, gan gynnwys triniaeth cyffuriau ac ymyrraeth. Mae ymchwil presennol y grŵp yn cynnwys effaith bosibl Isafswm Prisiau Uned ar newid sylweddau, camddefnyddio a dargyfeirio meddyginiaethau Presgripsiwn yn Unig a Meddyginiaethau Dros y Cownter, a’r defnydd o gyffuriau ac alcohol ymhlith myfyrwyr prifysgol.