Trais, Dynladdiad, Ymchwilio ac Atal, Arbenigedd ac Ymchwil (VHIPER)

Mae VHIPER yn dwyn ynghyd aelodau o'r Ganolfan Troseddeg gydag arbenigedd ymchwil mewn trais a dynladdiad gan gynnwys ei batrymau a'i achosion, ei ymchwiliad a sut y gellid ei atal.

Rydym yn adnabyddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ein hymchwil ar ddynladdiad a thrais ac, yn benodol, ein hymchwil ethnograffig ac ansoddol yn y maes hwn.

Mae ein hymchwil yn cynnwys astudiaethau o ymchwiliad yr heddlu i ddynladdiad yn y DU, UDA a Trinidad a Tobago yn ogystal ag achosion oer, llofruddiaethau dim corff, camweinyddiad cyfiawnder a thrais rhywiol.

Mae hefyd yn cynnwys ymchwil ar atal dynladdiad, terfysgaeth, trais yn y cartref, trais sy'n gysylltiedig ag alcohol, trais ymhlith ac yn erbyn pobl ifanc a rheoli risg troseddwyr rhywiol a threisgar. Yn olaf, mae'n cynnwys ymchwil ar ryfel a thrais yn Afghanistan a rôl cyfiawnder adferol wrth greu heddwch.

Mae gan aelodau VHIPER hanes hir o sicrhau cyllid ymchwil allanol gan yr ESRC, Cyngor Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd, Ymddiriedolaeth Leverhulme, y Swyddfa Gartref, y llywodraeth a ffynonellau elusennol.

Mae ein hymchwil wedi cynhyrchu ystod o gyhoeddiadau ac adroddiadau o ansawdd uchel sydd wedi llywio theori, polisi ac ymarfer yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil sydd â pherthnasedd 'bywyd go iawn' ac effeithiau cadarnhaol. I'r perwyl hwn, rydym yn cynnal cysylltiadau agos ag ymarferwyr a llunwyr polisi, gan gynnwys yr heddlu, gwyddonwyr fforensig, ac amrywiaeth o lywodraeth, y trydydd sector a sefydliadau gwirfoddol.

Cysylltwch â ni


Yr Athro Fiona Brookman


Aelodau PDC


 • Athro Fiona Brookman
 • Dr Cheryl Allsop
 • Dr Helen Jones
 • Athro Mike Maguire
 • Athro Ali Wardak
 • Prof Jonathan Evans
 • Dr Jennifer Maher
 • Jennifer Holmes

Aelodau Allanol & Partneriaid

 • Dr Sophie Pike, Prifysgol Bath Spa
 • Brian Heath OBE
 • Gareth Bevan
 • Dusty Kennedy