Grŵp Ymchwil Defnyddio Sylweddau (SURG)


Wedi'i leoli yn y Ganolfan Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru, ffurfiwyd y Grŵp Ymchwil Defnyddio Sylweddau (SURG) yn 2019 i gynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol.

Dan arweiniad yr Athro Katy Holloway, mae'r grŵp yn cynnwys ymchwilwyr academaidd (gan gynnwys yr Athro Emeritws Trevor Bennett, yr Athro Ali Wardak, yr Athro Kate Williams, Dr Sophie Chambers, Dr Marian Buhociu a Sharmila Kumar) gydag arbenigedd mewn materion cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg o ran defnyddio sylweddau, megis: ymyriadau lleihau niwed, cynhyrchu a chyflenwi cyffuriau, ymatebion cyfiawnder troseddol, defnyddio sylweddau ymhlith myfyrwyr prifysgol,  defnyddwyr heroin sy'n 'gallu gwrthsefyll triniaeth', a gweithredu polisi camddefnyddio sylweddau.

Mae gan aelodau SURG berthynas gydweithredol gref gydag ystod eang o staff yn gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cydweithwyr academaidd mewn sefydliadau eraill yn ogystal â chydweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydliadau'r trydydd sector. Mae aelodau SURG yn darparu cymorth a chyngor ymchwil i gonsortiwm DIGDDAS (Dyfodol, Iris, Gwent, Dyfed - Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol) ac yn aelod o Fwrdd Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Atal Gwenwyno gan Gyffuriau. Maent yn gweithio ochr yn ochr â Kaleidoscope i oruchwylio myfyriwr PhD a ariennir gan KESS (Sharmila Kumar) ac yn cydweithio â Barod i ddatblygu a gwerthuso gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth pwrpasol ar gyfer camddefnyddio sylweddau i fyfyrwyr prifysgol.

Ym mis Mawrth 2021 ehangodd SURG trwy benodi dau Athro Gwadd: Dr Rhian Hills a Dr Jan Melichar. Cwblhaodd Rhian ei PhD yn PDC ac mae bellach yn Uwch Reolwr Polisi Cyffuriau yn Llywodraeth Cymru, tra bod Jan yn Seiciatrydd Ymgynghorol yn yr Uned Dibyniaeth Gymunedol yng Nghaerdydd.

Mae gan y grŵp hanes hir o sicrhau cyllid mewnol ac allanol ar gyfer ymchwil camddefnyddio sylweddau gan y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Llywodraeth Cymru, Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, a chan ddarparwyr triniaethau'r trydydd sector. Mae eu hymchwil wedi creu amrywiaeth o gyhoeddiadau o ansawdd uchel gan gynnwys llyfrau, erthyglau cyfnodolion ac adroddiadau swyddogol sydd wedi helpu i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ar amrywiaeth o faterion defnyddio sylweddau.
chwil cyfredol

Ymchwil cyfredol

Ar hyn o bryd, mae aelodau SURG yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau a ariennir yn allanol.  Mae'r rhain yn cynnwys astudiaethau sy'n ymchwilio i

 • gwerthusiad o faes gweithredu heroin a chrac Gwent
 • gwersi o adolygiad COVID-19 ar gyfer darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau
 • gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Ddigidol Barod (Gwe-sgwrs)
 • sut i wella canlyniadau defnyddwyr heroin sy'n gwrthsefyll triniaeth
 • effaith (a ragwelir a gwirioneddol) isafbris alcohol ar yfwyr a'u teuluoedd yng Nghymru
 • camddefnyddio meddyginiaeth dros y cownter a meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig (gan gynnwys triniaeth amnewid opioidau)
 • camddefnyddio sylweddau ac ymddygiadau cysylltiedig ymhlith myfyrwyr prifysgol fel rhan o'r rhaglen Alcohol a Chyffuriau Addysg Uwch (HEADS)


Aelodau

 • Emeritus Athro Trevor Bennett
 • Dr Marian Buhociu
 • Dr Sophie Chambers
 • Athro Katy Holloway
 • Sharmila Kumar
 • Shannon Murray
 • Athro Ali Wardak
 • Athro Kate Williams
 • Athro Rhian Hills
 • Athro Jan Melichar
 • Caroline Phipps
 • Martin Blakeborough
 • Jason Kew
 • Dr Tom May
 • Andrew Misell
 • Dr Wulf Livingston
 • Dr James Morgan
 • Andy Perkins
 • Rob Barker, Barod
 • Sian Chicken, Kaleidoscope
 • Elwyn Thomas, GDAS