Criminology CIRN header GettyImages-978685456.jpg

Rhwydwaith Ymchwil Ymchwiliadau Troseddol (CIRN)


Nod CIRN yw datblygu gwybodaeth am theori ac ymarfer ymchwilio troseddol gan ganolbwyntio'n benodol ar ddynladdiad ac ymchwilio i droseddau mawr. Mae’r rhwydwaith yn dwyn ynghyd academyddion blaenllaw o wahanol rannau o’r byd sydd ag arbenigedd mewn ymchwilio i droseddau mawr yn ogystal ag ymarferwyr a llunwyr polisi sydd ar flaen y gad o ran datblygu arfer a strategaeth mewn perthynas ag ymchwilio i droseddau mawr.

Ymhlith y blaenoriaethau mae:

  • i bontio'r bwlch mewn gwybodaeth a deialog rhwng ymarferwyr, ymchwilwyr a llunwyr polisi
  • i rannu gwybodaeth ac arfer gorau yn rhyngwladol
  • i gynhyrchu ymchwil ysgolheigaidd a chyhoeddiadau a all fod yn weithredol berthnasol


Aelodaeth Ryngwladol


Mae’r rhwydwaith ymchwil ar hyn o bryd yn rhychwantu’r DU, Gogledd America, Canada, Awstralia, Brasil, Sweden, yr Eidal a’r Iseldiroedd ac mae’n cynnwys academyddion, ditectifs presennol a blaenorol, ymgynghorwyr hyfforddi ditectif, comanderiaid heddlu, gwyddonwyr fforensig, a gwyddoniaeth fforensig a phatholeg fforensig y Swyddfa Gartref. rheoleiddwyr.


CIRNis dan arweiniad yr Athro Fiona Brookmanin ar y cyd â’r Athro Martin Innes, yr Athro Ed Maguire a’r Athro Mike Maguire.


Cydweithrediadau ac effaith


Mae CIRN wedi creu nifer o gydweithrediadau rhyngwladol llwyddiannus ar draws y byd academaidd a rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr a llunwyr polisi. Er enghraifft, yn y DU, mae'r Athro Brookman a Dr. Jones yn gweithio'n agos gyda'r heddlu i helpu i wella arferion sefydliadol, yn enwedig mewn cysylltiad â gwaith fforensig digidol. Maent hefyd yn aelodau o weithgorau amrywiol y Swyddfa Gartref a Rhaglen Trawsnewid Fforensig Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu.


Mae ymchwil gan aelodau CIRN Bill King ac Ed Maguire (ynghyd â chydweithwyr eraill) wedi cael dylanwad cryf ar ymchwiliadau troseddol i droseddau gynnau yn yr Unol Daleithiau, yn enwedig yn ymwneud â defnyddio delweddu balistig a thechnolegau eraill.


Mae’r Athro Brookman wedi darparu offerynnau ymchwil a chanllawiau i dditectifs yn yr Uned Dynladdiad, Adran Heddlu Calgary, Canada sy’n archwilio’r ffactorau sy’n dylanwadu ar ganlyniadau ymchwiliadau i ddynladdiad yng Ngorllewin Canada.


Cysylltu â CIRN

Fiona Brookman

Os hoffech ragor o wybodaeth am CIRN cysylltwch â'r Athro Fiona Brookman.USW logo small UPSI logo northumbria Arizona