Bubbles GettyImages-1257120506.jpg

Rhwydwaith Ymchwil i Niwed Cymdeithas Troseddeg Prydain

Ynghylch

 

Mae Rhwydwaith Ymchwil i Niwed Cymdeithas Troseddeg Prydain yn cynnig modd i drafod, dadansoddi beirniadol, a rhannu gwybodaeth ymhlith aelodau amrywiol a gwasgaredig o Gymdeithas Troseddeg Prydain ac eraill. Fel y cyfryw, mae ei nodau fel a ganlyn:   
Darparu arena i aelodau'r BSC a'r rhai nad ydynt yn aelodau archwilio'n feirniadol y defnydd o'r term 'bod yn agored i niwed'. Fel y nodwyd uchod, defnyddir y term yn eang ac fe'i cydnabyddir yn gyffredinol mewn nifer o sefyllfaoedd ac ar draws llawer o asiantaethau cyfiawnder troseddol ac asiantaethau eraill. Bydd y rhwydwaith hwn yn mynd i'r afael â'r ffyrdd y caiff ei ddefnyddio tra hefyd yn feirniadol o'i ddefnydd a'i effeithiau (gorddefnydd


 • Darparu arena i aelodau'r BSC a'r rhai nad ydynt yn aelodau rannu ymchwil a phrofiad o fod yn agored i niwed o safbwynt academaidd, polisi ac ymarfer.   
 • Datblygu dealltwriaeth ac ysgogi trafodaeth ar fod yn agored i niwed ar draws meysydd ymchwil, polisi ac ymarfer.  
 •  Hyrwyddo cynnwys bod yn agored i niwed a'i amlygiad o fewn y broses droseddol, a chysylltu meysydd sy'n peri pryder cymdeithasol-gyfreithiol, i strategaethau addysgu a dysgu troseddegol, cwricwla a/neu feincnodau.   
 • Meithrin cyfleoedd i bartïon â diddordeb gydweithio a chyfnewid gwybodaeth, gan gynnwys ymchwilwyr, llunwyr polisi, sefydliadau cymdeithas sifil a'r cyhoedd, ymhlith eraill. 
 • Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a'r rhai sydd â phrofiad o lygad y ffynnon a'u cynnwys.
 
 • Rhannu cyfleoedd ar gyfer ymchwil a datblygu ysgolheigaidd ymhlith aelodau, gan gynnwys ffurfio rhwydweithiau ar gyfer ceisiadau ac ysgoloriaethau.  


Gweithgareddau

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, bydd Rhwydwaith Ymchwil i Natur Fregus Cymdeithas Troseddeg Prydain yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cynnwys:  


 • Trefnu a chynnal cynadleddau, seminarau, symposia a lansiadau llyfrau; gan gynnwys panel yng nghynhadledd y BSC.  
 • Lledaenu gwybodaeth drwy e-bost, cyhoeddiadau ysgolheigaidd, cyfryngau cymdeithasol a dulliau eraill; 
 • Ymateb i ymgynghoriadau polisi a/neu geisiadau am wybodaeth;  
 • Cymryd rhan mewn ceisiadau tendro ac ariannu; 
 • Cydweithio â llunwyr polisi, ymarferwyr, sefydliadau'r llywodraeth a'r trydydd sector.  

Beth yw bod yn agored i niwed?

Mae'r defnydd o'r term 'bod yn agored i niwed' yn cynyddu mewn trafodaethau cyhoeddus, gwleidyddol ac academaidd (gweler Misztal 2011); fe'i defnyddiwyd i gyfeirio at yr anghenus o fewn cymdeithas neu'r rhai sy'n wynebu anhawster, risg neu amlygiad. Defnyddiwyd y term mewn tai, ymddygiad gwrthgymdeithasol, diweithdra, defnyddio cyffuriau, gwaith rhyw, ac, yn fwy cyffredinol, o fewn cyfiawnder troseddol (gweler Brown 2015).  


Bod yn agored i niwed hefyd yw'r term allweddol a ddefnyddir yn strategaeth PREVENT y DU. Yng nghyd-destun y broses droseddol, gall bod yn agored i niwed olygu gwahanol bethau a gellir ei ddefnyddio at ddibenion gwahanol. Gellir ei ddefnyddio mewn perthynas â dioddefwyr, tystion, pobl dan amheuaeth a diffynyddion (er bod amddiffyniadau'n wahanol iawn (gweler Deddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999, Pennod 1; R. (ar gais C) v Sevenoaks Youth Court fel y'i cadarnhawyd yn R v. Anthony Cox; Y Swyddfa Gartref, 2018). Gellir ei ddefnyddio i gyfeirio at, ymhlith pethau eraill, salwch meddwl neu gorfforol, trawma, anhawster dysgu neu anabledd, niwro-anabledd, oedran a/neu dueddiad i niwed (boed yn gorfforol neu'n feddyliol). Gellir defnyddio'r term bod yn agored i niwed fel modd o nodi risg ac ymateb iddo, drwy asesiadau risg neu fesurau diogelu gweithdrefnol. Fel y mae Brown (2015, t.9) yn tynnu sylw ato, mae bod yn agored i niwed 'bellach wedi dod yn fecanwaith sylweddol o ran prosesu a rheoli unigolion a grwpiau penodol'.  


Mae angen i droseddeg ymgysylltu â'r ffyrdd lluosog ac amrywiol y defnyddir bod yn agored i niwed er mwyn hyrwyddo lles y cyhoedd ac i ymateb i unigolion a grwpiau. Yn benodol, fel y nododd Munro a Scoular (2012), gall y term fod yn broblem gan y gellir ei ddefnyddio fel math o lywodraethu neo-rhyddfrydol. O fewn llenyddiaeth yr astudiaethau anabledd, mae'r defnydd o'r term 'bod yn agored i niwed' yn cael ei fodloni'n ofalus, ac mae ei ddefnydd wedi'i wrthod o fewn Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Felly, bydd Rhwydwaith Ymchwil i Niwed Cymdeithas Troseddeg Prydain yn defnyddio'r term yn feirniadol, gan gymryd rhan yn y gwahanol ffyrdd y caiff ei ddefnyddio, ond gan gofio'r llu o ffyrdd yr oedd yn eu defnyddio i rymuso a datgymhwyso, yn ogystal â sut y gellir ei wrthod gan rai y caiff ei gymhwyso iddo (gweler,  er enghraifft, Brown 2015). Ymuno a chadw mewn cysylltiad

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb ym maes bod yn agored i niwed. Os hoffech ddod yn aelod o'r Rhwydwaith, cysylltwch â [email protected] Gallwch ein dilyn ar twitter @bsc_vrn. Fodd bynnag, y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad a chlywed newyddion gan y Rhwydwaith Ymchwil Bregusrwydd yw tanysgrifio i'n rhestr bostio.


Grŵp llywio

Harriet Pierpoint, associate professor Criminology

Mae Dr Harriet Pierpoint yn Athro Cysylltiol Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar bobl sy'n agored i niwed yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys pobl ifanc dan amheuaeth, troseddwyr sy'n oedolion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu a phobl sy'n gadael y carchar ac sy'n wynebu neu'n profi digartrefedd. Mae ei diddordeb mewn bod yn agored i niwed hefyd yn ymestyn i gam-drin anifeiliaid. Mae hi wedi rheoli prosiectau ymchwil wedi'u hariannu ar gyfer adrannau'r llywodraeth a'r trydydd sector. 

Mae'n gyd-olygydd Llawlyfr Rhyngwladol Astudiaethau Cam-drin Anifeiliaid ar gyfer Palgrave Macmillan a'r Gyfres Astudiaethau Cam-drin Anifeiliaid newydd ar gyfer Emerald. Cyfeirir at ei gwaith ar 'oedolion priodol' a phobl sy'n agored i niwed yn Adolygiad Safonau Cenedlaethol y Rhwydwaith Oedolion Priodol i Oedolion 2018. Mae'n aelod o Bwyllgor Gwaith Cymdeithas Troseddeg Prydain ac o Bwyllgor Moeseg Annibynnol Heddlu De CymruCardiff University Dr Roxanna Dehaghani

Mae Dr Roxanna Dehaghani yn uwch ddarlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd ei PhD yn ymwneud â'r heddlu'n gweithredu'r trefniadau diogelu priodol i oedolion ar gyfer oedolion sy'n amau oedolion sy'n agored i niwed. Mae wedi ysgrifennu ar ba mor agored i niwed yw pobl ifanc a phobl ifanc dan amheuaeth, yn ogystal â mynediad at gyfiawnder, trais yn y cartref, a diogelu oedolion. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio'n gryf ar effaith ac mae wedi llywio Codau Ymarfer Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 a Safonau Cenedlaethol y Rhwydwaith Oedolion Priodol Cenedlaethol, ac mae wedi arwain at sefydlu Ystorfa Diogelu Cymru. 

Prof Gisli Gudjonsson CBE, Criminology Network

Mae'r Athro Gisli Gudjonsson CBE yn academydd o Wlad yr Iâ ac mae'n Athro Emeritws yn Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth, Coleg y Brenin Llundain, ac yn Athro anrhydeddus yn yr Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Reykjavik. Mae Gisli yn enwog yn rhyngwladol am ei waith ar awgrymu a drysu ffug, ac mae ei waith wedi bod yn ddylanwadol iawn wrth hysbysu Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 a'r Codau Ymarfer cysylltiedig. Mae Gisli hefyd wedi bod yn dyst arbenigol mewn llawer o achosion sy'n ymwneud â phobl sy'n agored i niwed, gan gynnwys camesgoriad achos cyfiawnder Tri Caerdydd (Paris, Abdullahi, a Miller).

Dr Lindsey Rice

Mae Dr Lindsey Rice yn Ddarlithydd Troseddeg ym Mhrifysgol Sheffield. Roedd ei PhD ar bwnc sifiliaid yng nghyd-destun ymchwilio i droseddau gan gynnwys mewn meysydd gwaith heddlu sy'n cynnwys dioddefwyr agored i niwed a/neu boblogaethau amheus (e.e. cam-drin domestig, caethwasiaeth fodern, cam-drin plant a chamfanteisio, troseddau casineb). Mae wedi ysgrifennu ar fater bod yn agored i niwed yng nghyd-destun ymchwilio i droseddau a darpariaeth cadw dan glo'r heddlu. Darparodd ei hymchwil PhD hefyd y sylfaen dystiolaeth academaidd ar gyfer datblygu'r Dystysgrif Ôl-raddedig yn y rhaglen Ymchwilio i Droseddau Gwendidau ym Mhrifysgol Sheffield, a hi yw Cyfarwyddwr presennol y Rhaglen ar ei chyfer. 

Dr Jayne Price - Uni of Chester - Criminology Vulnerability Network

Mae Dr Jayne Price yn ddarlithydd mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Caer. Mae ei hymchwil yn ymwneud â phrofiadau pobl ifanc o fewn y system cyfiawnder troseddol. Cwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Lerpwl yn 2019. Archwiliodd yr ymchwil brofiad pobl ifanc sy'n pontio o'r sefydliadau diogel i bobl ifanc i sefydliadau penol oedolion. Ariannwyd yr ysgoloriaeth gan yr ESRC ac mewn cydweithrediad ag Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi [HMIP].

Chris Bath, NAAN, Criminology

Chris Bath yw Prif Swyddog Gweithredol y Rhwydwaith Oedolion Priodol Cenedlaethol) a chyn gyfarwyddwr Unlock, elusen eiriolaeth annibynnol genedlaethol i bobl sy'n wynebu rhwystrau, stigma a gwahaniaethu oherwydd eu record droseddol.

Dr Sam Weston, Keele Uni, Criminology Network

Mae Dr Samantha Weston yn uwch ddarlithydd mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Keele. Mae llawer o'i hymchwil wedi canolbwyntio ar sut y mae mesurau atal risg wedi'u cymhwyso i boblogaethau sy'n agored i niwed ac ar y cyrion gan gynnwys y rhai sy'n defnyddio sylweddau, dioddefwyr (posibl) a chyflawnwyr (posibl) camfanteisio'n rhywiol ar blant a'r rhai sy'n profi afiechyd meddwl. Mae'r ffocws hwn wedi ei galluogi i archwilio'n fanylach sut y deellir poblogaethau penodol, ymylol a bregus, poblogaethau a'u hymddygiad, eu 'rheoli', eu 'rheoli' ac ymateb iddynt. Hi hefyd yw cyd-awdur y llyfr, Mental Health and Offending: Care, Coercion and Control, a gyhoeddwyd gan Routledge

Themâu

Mae'r cysyniad o fod yn agored i niwed wedi dod yn faes sy'n datblygu'n gyflym o ran ffocws a galw'r heddlu. Ac eto, nid yw'r ffordd y caiff gwendidau eu nodi, eu hadeiladu a'u rheoli wedi'u cydnabod yn ddigonol. Mae'r broses o fod yn 'agored i niwed' yn gymhleth ac yn aml o ganlyniad i anghenion nad ydynt yn cael eu cydnabod na'u diwallu gan iechyd, lles a gwasanaethau cymdeithasol. Mae cael ei ddisgrifio fel person 'agored i niwed' yn awgrymu hunaniaeth fregus, y gellir ystyried ei bod yn anodd ei newid. Ac eto, gallai'r rhai sy'n cael eu hystyried yn agored i niwed gan y wladwriaeth herio'r label wrth iddynt ddysgu goresgyn neu fyw gyda'u 'bregusrwydd'. Mewn ymdrech i ddeall y cymhlethdodau hyn a'r ffyrdd y cânt eu trafod a'u rhoi ar waith yn ymarferol, y gwaith sydd i'w wneud o dan y thema hon fydd canolbwyntio ar y prosesau a ddefnyddir gan swyddogion yr heddlu i ddiffinio, nodi ac ymateb wedyn i bobl sy'n agored i niwed. Yn hyn o beth, bydd y materion allweddol i'w harchwilio yn cynnwys sut mae swyddogion yr heddlu'n deall bod yn agored i niwed, sut y maent yn pennu ac wedyn yn nodi unigolion sy'n agored i niwed a pha ganlyniadau y mae penderfyniadau ynghylch bod yn agored i niwed yn eu cael ar y rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed.

Arweinwyr Thema

 • Dr Samantha Weston
 • Laura Briody, Myfyriwr PhD mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Keele.

Gan ganolbwyntio'n benodol ar blant a phobl ifanc, bydd y thema hon yn ystyried sut y gall technegau atal ac ymyrryd yn gynnar helpu i fynd i'r afael â materion troseddegol sy'n ymwneud â thlodi ac allgáu economaidd, hil a hunaniaeth, rhyw a rhywioldeb, diogelu ac iechyd meddwl. Gan gydweithio'n agos ag asiantaethau a sefydliadau sy'n gweithio ar draws y gwendidau rhyngsectorol hyn, ffocws y thema hon fydd trafod a chyd-greu blaenoriaethau ymchwil sy'n mynd i'r afael â deinameg gymhleth ac effeithiau cronnol y gwendidau hyn ar fywydau plant a phobl ifanc.


Arweinwyr Thema

 • Dr Samantha Weston
 • Laura Briody, Myfyriwr PhD mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Keele.

Mae twf a defnydd esbonyddol y Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn chwyldroi ein bywydau mewn sawl ffordd gadarnhaol, ond mae niwed gwirioneddol iawn hefyd yn effeithio ar bobl ar-lein bob dydd y mae angen eu cymryd o ddifrif. O ledaenu propaganda terfysgol ac ymddygiadau eithafol, i aflonyddu a cham-drin unigolion yn enwedig y rhai o gefndiroedd ymylol, a thrais rhywiol fel stelcian a cham-drin rhywiol ar sail delwedd ; niwed ar-lein yn bellgyrhaeddol gyda goblygiadau sylweddol. Rhoddwyd pwyslais ar bwy sy'n atebol am liniaru ac ymateb i'r niwed hwn gyda chynigion a gyflwynwyd ar gyfer fframweithiau rheoleiddio yn ymateb i gwmnïau technoleg a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r rhai y maent yn ceisio'u hamddiffyn – pobl - yn cael eu fframio'n barhaus mewn termau unffurf, dadreoli fel defnyddiwr, heb fawr o werthfawrogiad o'u gwendidau ar-lein na sut mae rhai grwpiau'n fwy agored i niwed nag eraill. Felly, nod y thema hon yw archwilio beth mae bod yn agored i niwed yn ei olygu ar-lein, pwy sy'n fwy agored i niwed ac ym mha gyd-destunau, nodi ffyrdd o feithrin gwydnwch a chefnogaeth, a datblygu cydweithredu ac ymchwil yn y maes hwn

Arweinwyr thema

Dr Lisa Sugiura, Uni Portsmouth, Vulnerability Network

Mae Dr Lisa Sugiura yn uwch ddarlithydd mewn Troseddeg a Seiberdroseddu yn y Sefydliad Astudiaethau Cyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Portsmouth, Cymrawd Arloesedd Strategol Themâu (TRIF), a Dirprwy Gyfarwyddwr Clinig Ymwybyddiaeth Seiberdroseddu. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar wyro ar-lein, ac roedd technoleg yn hwyluso cam-drin ar sail rhywedd a thrais rhywiol. Mae wedi cyhoeddi ar bynciau gan gynnwys y fasnach fferyllol ar-lein, potsian, moeseg ymchwil ar-lein a diwylliant rêp ar-lein. Mae ei phrosiectau ymchwil sy'n cynnwys cyllid gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) a'r Swyddfa Gartref, yn cynnwys iaith seiberfwlio, dioddefwyr camddefnyddio cyfrifiaduron, defnyddio technolegau i gynorthwyo menywod sydd ar y cyrion i gael gwaith, ac ymddygiadau eithafol a chamogynistaidd mewn cymunedau llosg

Mae Dr Cheryl Allsop yn uwch ddarlithydd mewn Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ymchwiliadau hen achosion, ymchwiliadau pobl sydd ar goll, pobl sy'n agored i niwed ar goll, llofruddiaethau dim corff a gweddillion anhysbys. Mae'n arwain prosiect dieuogrwydd PDC ac uned hen achosion PDC, gan weithio gyda theuluoedd y rhai sydd ar goll ac ar eu rhan.

Arweinwyr thema

Dr Cheryl Allsop.jpg

 • Dr Cheryl Allsop

Mae'r thema Cyhuddedig Agored i Niwed yn dwyn ynghyd y rhai sy'n gweithio ac yn ymchwilio mewn meysydd sy'n ymwneud â phobl sy'n agored i niwed a gyhuddir. Mae hyn wedi'i lunio'n eang, gan gynnwys y rhai yr amheuir eu bod yn cyflawni trosedd, y rhai sy'n cael eu rhybuddio neu eu cyhuddo, y rhai sy'n pledio'n euog a'r rhai sy'n mynd i dreial. Mae hefyd yn cynnwys ymchwil ar unigolion sy'n agored i niwed sy'n cael eu collfarnu o drosedd a'u dedfrydu, eu profiadau gyda'r gwasanaeth carchardai a'r gwasanaeth prawf, a'u hailintegreiddio i gymdeithas. 


Arweinwyr thema

Dr fairclough-samantha, vulnerability network

Mae Dr Samantha Fairclough yn ddarlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Birmingham. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ba mor agored i niwed yw'r diffynnydd yn y treial troseddol, yn enwedig ar yr adeg y maent yn rhoi tystiolaeth (os ydynt yn dewis gwneud hynny). Mae ganddi ddiddordeb cyffredinol mewn bod yn agored i niwed yn y treial troseddol ymhlith yr holl gyfranogwyr lleyg, sut y diffinnir hyn, ac unrhyw gymhwysedd dilynol i gael cymorth mesurau arbennig. Mae ymchwil Samantha yn gymdeithasol-gyfreithiol yn ei dull gweithredu, gan gyfuno elfennau athrawiaeth a damcaniaethol â gwaith empirig. Ar hyn o bryd mae'n derbyn grant Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol i wneud gwaith empirig pellach ar ffurf cyfweliadau â bargyfreithwyr troseddol ar wneud penderfyniadau mesurau arbennig mewn treialon troseddol. 

Noder: Mae Dr John Taggart yn ymdrin â'r rôl arweiniol thema tra bod Sam ar absenoldeb mamolaeth.

O ddiddordeb i'r rhai sy'n gweithio yn y meysydd hyn yw'r grŵp gwaith ar y gweill sy'n agored i niwed, a gynullwyd gan Dr Roxanna Deheghani. Os hoffech ymuno â'r cyfarfodydd misol, cysylltwch â Roxanna yn uniongyrchol. Hefyd o ddiddordeb efallai y bydd y blog Amddiffyn Agored i Niwed. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno blog, ewch i'r wefan hon am fanylion ac anfonwch gyflwyniadau at Samantha.

Podlediadau

Mae'r podlediad hwn gan Dr Samantha Weston yn archwilio'r ffyrdd y mae'r heddlu'n dod i gysylltiad â phobl sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl. Mae rhedeg drwy gydol y sgwrs yn effaith llymder a thoriadau i wasanaethau a sut mae hyn yn effeithio ar bobl yn ddyddiol.