Ymchwil mewn Cyfiawnder Ieuenctid, y Gwasanaeth Prawf, y Ddalfa a Bod yn Agored i Niwed


Mae gan y Ganolfan Troseddeg ddiddordeb sefydledig mewn ymchwil cyfiawnder ieuenctid.  Mae pwyslais arbennig ar sut y gellir cymhwyso canfyddiadau ymchwil i bolisi ac ymarfer mewn meysydd fel anobaith, dargyfeirio, hawliau plant, cyfiawnder adferol a digartrefedd.  

Mae gan y Ganolfan hefyd hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig megis adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a'r berthynas rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru.  

Mae ymchwilwyr yn mwynhau perthynas waith agos gyda llunwyr polisi, rheolwyr ac ymarferwyr ym meysydd prawf, cyfiawnder ieuenctid a gwasanaethau gwarchodol. Mae'r Aelodau'n gweithio gyda chydweithwyr yn y Grŵp Ymchwil Defnyddio Sylweddau, y maent yn trefnu'r gyfres Gwersi o'r Cyfnod Clo gyda hwy. Maent hefyd yn ymwneud yn agos â Rhwydwaith Ymchwil Natur Fregus Cymdeithas Troseddeg Prydain - yr Athro Cysylltiol Harriet Pierpoint yw'r Cadeirydd ac mae Dr Cheryl Allsop, Pennaeth yr Uned Achosion Oer, yn arwain y thema ar ddioddefwyr sy'n agored i niwed


Prosiectau diweddar

 • Rôl y Trydydd Sector mewn Cyfiawnder Troseddol
 • Ymatebion staff i AssetPlus, dogfen a fwriedir i hyrwyddo arfer sy'n seiliedig ar anobaith
 • Ymchwiliad i 'gyflwr presennol' diwylliannau galwedigaethol a phroffesiynol mewn gwasanaethau troseddau ieuenctid
 • Gwasanaethau digartrefedd i bobl ifanc sy'n gadael sefydliadau diogel
 • Colli urddas ymhlith pobl sydd wedi'u dadleoli ym Mangladesh ac Affganistan
 • 'Waliau Anweledig': Plant a Theuluoedd Carcharorion
 • Llais a hawliau pobl sy'n agored i niwed
 • Oedran Cyfrifoldeb Troseddol (ARC)
 • Adolygiad Cyfiawnder Ieuenctid Jersey
 • Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru


Academyddion PDC


 • Dr Cheryl Allsop
 • Dr John Deering
 • Athro Jonathan Evans
 • Dr Robert Jones
 • Professor Mike Maguire
 • Dr Harriet Pierpoint
 • Professor Ali Wardak
 • Professor Kate WilliamsStaff sy'n Ymweld


 • Athro Kevin Haines
 • Brian Heath, Visiting Fellow
 • Dusty Kennedy, Visiting Fellow
 • Athro Peter Raynor, Visiting Professor