Llongyfarchiadau Dr Grace Boughton

Dr Grace Boughton and her doctoral supervisors, Graduation July 2022

Dr Marian Buhociu, Dr Grace Boughton, Dr Cheryl Allsop, Ian McKim

Mae Grace Broughton yn derbyn ei doethuriaeth heddiw. Roedd PhD Grace yn archwilio ac yn dadansoddi Adolygiadau Dynladdiad Domestig (DHRs) yng Nghymru a Lloegr. Galwodd ei chanfyddiadau am gyfres o newidiadau i DHRs fel bod eu pwysigrwydd yn cael ei gydnabod yn llawn o fewn y system cyfiawnder troseddol.

Mae DHRs yn adolygiadau amlasiantaethol i achosion o ddynladdiad domestig a hunanladdiad sy'n gysylltiedig â cham-drin domestig, lle mae'r troseddwr naill ai'n bartner agos neu'n rhywun yr oedd y dioddefwr yn byw gydag ef.

"Gan fod y prif ffocws ar y broses DHR ei hun, mae'r ymchwil hwn yn bwysig gan ei fod yn ychwanegu at gorff cynyddol o lenyddiaeth academaidd, ac yn tynnu sylw at y ffaith, er bod cael yr adolygiadau hyn yn gam cadarnhaol ymlaen, fod angen cyfres o newidiadau ar DHRs bellach fel bod eu pwysigrwydd yn cael ei gydnabod yn llawn o fewn cyfiawnder troseddol a chymdeithas yn fwy cyffredinol."

"Mae fy mhrofiad PhD wedi dysgu llawer i mi amdanaf fi fy hun; dyma'r daith fwyaf buddiol, dwys, rhwystredig, dryslyd a goleuedig. Mae wedi dangos i mi pa mor wydn ydw i, ac y dylwn gredu ynof fy hun a'm galluoedd. 

"O safbwynt ymchwil, roedd fy PhD yn caniatáu i mi weithio'n angerddol ac yn greadigol mewn maes heb ei ymchwilio'n ddigonol, yn ogystal â'm galluogi i barhau i weithio gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol amrywiol. 

"Gan ei bod yn rhan o gymuned cyn-fyfyrwyr PDC, roedd yn fraint dod yn ôl i adran Troseddeg PDC ar gyfer fy PhD. Yn benodol, mae fy Nghyfarwyddwr Astudiaethau, Dr Cheryl Allsop a Phennaeth Troseddeg, Ian McKim, yn haeddu sylw arbennig ychwanegol yma, gan eu bod wedi parhau i'm cefnogi a'm hannog ers i mi fod yn fyfyriwr israddedig. Rwyf hefyd yn lwcus iawn o fod wedi rhannu fy nhaith gyda charfan PhD Troseddeg wych; rwy'n trysori'r ymdeimlad o gymuned a oedd gennym, a'n cyfeillgarwch.  

Mae Dr Boughton bellach yn Ddarlithydd mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.