GettyImages-1089974760.jpg

Prosiectau Ymchwil SURG

Prosiectau cyfredol neu ddiweddar

Dros y deng mlynedd diwethaf, bu ehangiad byd-eang mewn ymchwil ar ddefnyddio cyffuriau ymhlith myfyrwyr prifysgol. Fodd bynnag, mae'r duedd hon wedi bod yn llai amlwg yn y Deyrnas Unedig.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch hwn mewn gwybodaeth, lansiodd ymchwilwyr SURG yr Arolwg Alcohol a Chyffuriau Addysg Uwch (HEADS), a oedd yn arolwg cenedlaethol o ddefnydd sylweddau ymhlith myfyrwyr prifysgol yng Nghymru. Cefnogodd wyth o’r naw prifysgol yng Nghymru yr ymchwil a chytunodd saith prifysgol i anfon dolen i’r arolwg ar-lein drwy e-bost unigol ar ddechrau blwyddyn academaidd 2015-16.

Roedd holiadur yr arolwg yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: defnyddio tybaco ac e-sigaréts, defnyddio cyffuriau anghyfreithlon, defnyddio sylweddau seicoweithredol newydd a defnydd anghyfreithlon o gyffuriau presgripsiwn. Ailadroddwyd yr arolwg mewn tair o’r saith prifysgol ym mlynyddoedd academaidd 2016-17 a 2017-2018 ac roedd yn cynnwys pynciau ychwanegol ar hapchwarae, ymddygiad troseddol ac erledigaeth. Dros y cyfnod astudio tair blynedd, cafwyd bron i 15,000 o ymatebion arolwg gan fyfyrwyr prifysgol yng Nghymru.

Er bod y prosiect HEADS yn canolbwyntio ar ddosbarthu arolwg ar-lein, roedd hefyd yn cynnwys astudiaeth hydredol (dan arweiniad Dr Marian Buhoicu) a oedd yn olrhain carfan fach o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf (a recriwtiwyd trwy’r arolwg ar-lein yn 2015-16) trwy eu hamser. yn y brifysgol a thu hwnt. Gohiriwyd gwaith ar yr agwedd hon ar raglen ymchwil HEADS gan y pandemig COVID-19 ond mae’n parhau.

Hyd yma, mae ymchwilwyr SURG wedi cyhoeddi pum erthygl cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid yn seiliedig ar ddata arolwg HEADS. Mae pob erthygl yn canolbwyntio ar fater penodol gan gynnwys: nodweddion a chydberthnasau defnyddio cyffuriau, marchnadoedd cyffuriau, niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol, troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol, a phrofiadau o erledigaeth.

Effaith

Ariannwyd HEADS gan PDC mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a hwn oedd yr arolwg cenedlaethol cyntaf o fyfyrwyr prifysgol yn y DU. Mae wedi nodi gwybodaeth nad oedd yn hysbys yn flaenorol am ddefnyddio sylweddau ac ymddygiadau cysylltiedig ymhlith myfyrwyr ac wedi cynhyrchu data y gellir ei ddefnyddio i helpu i arwain datblygiad ymyriadau priodol a allai helpu i leihau niwed.


Cyhoeddiadau

Holloway, K. and Bennett, T. (2019) The association between drinking motives and alcohol-related harms among university students in Wales: A survey across seven universities. Journal of Substance Use, 24(4): 407-413.

Holloway, K. and Bennett, T. (2019) How do students source and supply drugs? Characteristics of the university illegal drug trade. Substance Use and Misuse, 54(9): 1530-1540.

Bennett, T. and Holloway, K. (2018) Drug and alcohol-related crime among university students, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(14): 4489-4509.

Holloway, K. and Bennett, T. (2018) Characteristics and correlates of drug use and misuse among university students in Wales: A survey of seven universities, Addiction Research and Theory. 26(1): 11-19

Holloway, K. and Bennett, T. (2018) Alcohol-related rape among university students, Victims and Offenders. 13(4): 471-486.


Roedd pandemig COVID-19 yn fygythiad arbennig i bobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau ac roedd yn rhaid i wasanaethau addasu'n gyflym i helpu i gynnal gwasanaethau a chadw pobl yn ddiogel rhag niwed.

Er mwyn sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu o’r pandemig, cynhaliwyd prosiect ymchwil cydweithredol gan bartneriaeth o staff a gweithwyr cymheiriaid o Barod, Kaleidoscope Project a PDC, gyda chymorth Llywodraeth Cymru a Datblygu Cymru Ofalgar (DACW). Cynhyrchodd yr ymchwil set gyfoethog o ddata ar y profiadau a’r heriau a wynebir gan ddefnyddwyr gwasanaethau, staff rheng flaen ac uwch reolwyr/gwneuthurwyr penderfyniadau yn ystod y cyfnod cloi. Cyhoeddwyd tri adroddiad o ganlyniad i'r prosiect ymchwil: Adroddiad adolygiad dan arweiniad cymheiriaid, adroddiad effaith staff ac adroddiad Uwch Reolwyr a Phenderfynwyr.

Yn ystod y gweminar fe wnaethom gyflwyno canfyddiadau o bob llinyn o’r ymchwil a chlywed yn uniongyrchol gan y rhai sydd â phrofiad byw o ymdopi â phroblemau camddefnyddio sylweddau yn ystod y pandemig yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio i helpu i’w cefnogi.

Gobeithiwn y bydd y gweminar yn llawn gwybodaeth, yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol i helpu i nodi ffyrdd o wneud y gorau o wasanaethau camddefnyddio sylweddau wrth symud ymlaen i fyd ôl-COVID.

Comisiynwyd SURG gan Barod (darparwr triniaeth camddefnyddio sylweddau trydydd sector mawr yng Nghymru) i gynnal gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Digidol (Webchat) newydd. Roedd Barod wedi bwriadu treialu’r Gwasanaeth Gwe-sgwrs mewn un ardal o Gymru (Cwm Taf) ond arweiniodd pandemig COVID-19 at ei gyflwyno’n ehangach er mwyn darparu mwy o lwybrau cymorth i bobl mewn angen.

Mae’r Webchat Service wedi’i fodelu ar y gwasanaeth gwe-sgwrs mynediad sydyn a sefydlwyd yn yr Alban gan We Are With You (Addaction gynt) ym mis Gorffennaf 2018. Ei nod yw creu gwasanaeth rhithwir i bobl gael cymorth cyfrinachol am ddim ar unwaith, gan gynnwys y tu allan i oriau .

Cynhaliwyd y gwerthusiad gan aelodau SURG dros gyfnod o flwyddyn a defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau i asesu gweithrediad, darpariaeth a, lle bo modd, effeithiolrwydd Gwasanaeth Gwe-sgwrs Barod. Yn gyffredinol, mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn awgrymu bod Gwasanaeth Gwe-sgwrs Barod yn cyflawni ei nodau o ehangu mynediad at gymorth camddefnyddio sylweddau i’r rhai mewn angen. Ers ei lansio ym mis Ebrill 2020, mae gweithredwyr Webchat wedi ymgysylltu â nifer fawr o wahanol fathau o ddefnyddwyr gwasanaeth ac wedi darparu Gwasanaeth sydd wedi’i raddio bron yn unfrydol fel un cadarnhaol a chymwynasgar iawn.

Gellir gweld yr adroddiad gwerthuso trwy glicio yma.

Mae SURG wedi’i gomisiynu gan Heddlu Thames Valley i gynnal gwerthusiad o rôl newydd a ariennir gan y Swyddfa Gartref: Cydlynydd Ardal Weithredu Heroin a Chrac y De-ddwyrain.

Mae’r prosiect yn cynnwys gwerthusiad proses ac effaith (cyn belled ag y bo modd) ac mae’n cynnwys casglu data meintiol ac ansoddol gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau gan gynnwys: cysgodi, cyfweliadau lled-strwythuredig, arolwg ar-lein yn targedu partneriaid allweddol, a dadansoddi data eilaidd.

Mae prif ffocws y gwerthusiad ar sefydlu sut yn ymarferol y mae rôl y cydlynydd yn gweithio, beth mae’n ei wneud o ddydd i ddydd, beth maent wedi’i gyflawni o ran allbynnau dros gyfnod yr astudiaeth a pha effaith y mae eu gwaith wedi’i chael. ar berthnasoedd â phartneriaid allweddol ac ar ddefnyddio cyffuriau problematig ac ymddygiadau cysylltiedig.

Mae aelodau SURG yn cynnal yr ymchwil ac ar ddiwedd cyfnod yr astudiaeth byddant yn darparu adroddiad ysgrifenedig i Heddlu Thames Valley (a'r Swyddfa Gartref).

Mae’r prosiect yn bwysig i aelodau SURG mewn sawl ffordd, gan gynnwys: ein helpu i ymestyn ein rhwydweithiau cyswllt y tu hwnt i Gymru i Loegr, cryfhau partneriaethau gyda swyddogion heddlu sy’n gweithio’n galed i leihau niwed sy’n gysylltiedig â chyffuriau, a rhannu arfer gorau o Loegr â chydweithwyr yng Nghymru (ac i'r gwrthwyneb).

Prif nod yr astudiaeth oedd archwilio i ba raddau y gallai newid rhwng sylweddau fod o ganlyniad i'r cynnydd mewn pris.

Yn fwy penodol, roedd gan yr astudiaeth un ar ddeg o amcanion, pedwar yn canolbwyntio ar unigolion yn gweithio fel darparwyr gwasanaethau i bobl â phroblemau alcohol (h.y. darparwyr gwasanaethau) a saith yn canolbwyntio ar bobl sy’n derbyn cymorth gan y gwasanaethau hynny (h.y. defnyddwyr gwasanaeth).

Roedd yr ymchwil yn canolbwyntio ar oedolion 18 oed a hŷn a oedd naill ai’n byw yng Nghymru neu’n ymwneud â darparu gwasanaethau alcohol yng Nghymru. Cynhaliwyd cyfweliadau gyda 49 o ddefnyddwyr gwasanaeth a 38 o ddarparwyr gwasanaeth (gan gynnwys rheolwyr gweithredol a staff rheng flaen). Cwblhawyd arolygon gan 100 o ddarparwyr gwasanaeth a 93 o yfwyr.

O ran prif nod yr astudiaeth, canfu’r ymchwil mai’r unig newid neu newid defnydd oedd newid yn y math o alcohol a yfir neu newid mewn ymddygiad prynu i’r mwyafrif o yfwyr.

Teimlwyd bod newid rhwng sylweddau yn annhebygol i’r rhan fwyaf o bobl ond gallai ddigwydd ymhlith rhai grwpiau, yn enwedig yfwyr stryd a’r rhai sydd â phrofiad blaenorol o ddefnyddio cyffuriau. Cafodd canfyddiadau'r ymchwil eu hysgrifennu mewn adroddiad sydd bellach wedi'i gyhoeddi ar Lywodraeth Cymru.

Mewn cydweithrediad â chydweithwyr o Ffigur 8 Consultancy a Phrifysgol Glyndŵr, mae aelodau SURG wedi’u comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal tri phrosiect yn gwerthuso gwahanol agweddau ar Isafswm Pris Alcohol yng Nghymru (MPA).

Cyflwynwyd MPA yng Nghymru ar 2 Mawrth 2020 gyda’r prif nod o leihau marwolaethau sy’n gysylltiedig ag alcohol a niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Mae’r prosiectau yn rhai hydredol eu natur a byddant yn archwilio effaith MPA dros gyfnod o bum mlynedd ar y boblogaeth gyffredinol yn ogystal ag ar y rhai sy’n defnyddio gwasanaethau trin camddefnyddio sylweddau a’r rhai sy’n darparu’r gwasanaethau hynny.

Y prif ddulliau o gasglu data fydd arolygon ar-lein a chyfweliadau lled-strwythuredig a gynhelir cyn gweithredu ac a ailadroddir ymhen 18 mis a 42 mis ar ôl gweithredu’r ddeddfwriaeth.

Cyhoeddwyd yr adroddiad gwaelodlin ar 8 Gorffennaf 2021 a gellir ei gyrchu trwy glicio yma.

Bydd canfyddiadau o archwiliadau pellach o'r astudiaeth hydredol yn cael eu hysgrifennu ar adegau amrywiol a'u defnyddio i lywio gweithrediad y ddeddfwriaeth wrth symud ymlaen

Yn 2018, comisiynwyd SURG gan Lywodraeth Cymru i gynnal astudiaeth i gamddefnyddio a dargyfeirio meddyginiaeth presgripsiwn yn unig a dros y cownter (POM/OTC) ymhlith pobl sy’n defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.


Cynhaliwyd yr astudiaeth ar y cyd â Dr Rhian Hills o Gangen Polisi Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru.


Cynhaliwyd yr ymchwil ledled Cymru ac roedd yn seiliedig ar cyfweliadau ansoddol gyda sampl o bobl oedd wedi cael profiad byw o gamddefnyddio cyffuriau presgripsiwn arolwg holiadur ar-lein a gwblhawyd gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau.

Prif nod yr astudiaeth oedd nodi achosion, patrymau a chanlyniadau camddefnyddio a dargyfeirio POM/OTC ymhlith pobl â hanes o ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

Darparodd yr ymchwil dystiolaeth newydd ar y cymhellion ar gyfer defnyddio cyffuriau presgripsiwn anfeddygol ymhlith pobl sy'n defnyddio cyffuriau anghyfreithlon yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys sut:


  • gall protocolau rhagnodi anhyblyg fod yn rhwystrau i driniaeth ac ysgogi rhai defnyddwyr cyffuriau i ddefnyddio cyffuriau presgripsiwn anfeddygol
  • gall defnyddio cyffuriau presgripsiwn anfeddygol gynnig potensial amddiffynnol rhag llawer o'r risgiau bob dydd y mae defnyddwyr cyffuriau anghyfreithlon yn eu hwynebu.


Roedd yr ymchwil yn bwysig gan fod meddyginiaethau presgripsiwn yn unig (h.y. meddyginiaethau y gellir eu cael gyda phresgripsiwn yn unig) yn gynyddol gysylltiedig â marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau yng Nghymru, yn enwedig pan gânt eu defnyddio ar y cyd ag opioidau anghyfreithlon.

Mae cynnydd nodedig wedi digwydd mewn perthynas â thramadol, benzodiazepines, cyffuriau gwrth-iselder (fel mirtazapine ac amitriptyline) a gabapentinoidau (ONS, 2019).

Mae'r adroddiad ar gael yma. Cyhoeddwyd erthygl arall mewn cyfnodolyn academaidd a adolygwyd gan gymheiriaid yn seiliedig ar ganfyddiadau'r adroddiad yn yr International Journal of Drug Policy. Gellir cyrchu'r erthygl trwy glicio yma.


Comisiynwyd SURG gan Heddlu Gwent i gynnal gwerthusiad o fenter newydd a ariennir gan y Swyddfa Gartref: Ardal Weithredu Arwron a Chrac Gwent.

Mae’r prosiect yn cynnwys gwerthusiad proses ac effaith (cyn belled â phosibl) ac mae’n cynnwys casglu data meintiol ac ansoddol gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau gan gynnwys: cyfweliadau lled-strwythuredig, arolwg ar-lein yn targedu asiantaethau partner allanol allweddol, a dadansoddiad eilaidd o setiau data.

Mae prif ffocws y gwerthusiad ar sefydlu pa effaith y mae’r HACAA wedi’i chael ar ganlyniadau allweddol (e.e. gorddos angheuol a heb fod yn angheuol, troseddau cysylltiedig â chyffuriau, trawiadau cyffuriau, dosbarthiad cit naloxone) dros gyfnod yr astudiaeth yn ogystal ag archwilio’r effaith y mae’r HACAA wedi’i chael ar berthnasoedd â phartneriaid allweddol.

Mae aelodau SURG yn cynnal yr ymchwil ac ar ddiwedd cyfnod yr astudiaeth byddant yn darparu adroddiad ysgrifenedig i Heddlu Gwent (a'r Swyddfa Gartref).

Mae’r prosiect yn bwysig i aelodau SURG mewn sawl ffordd, gan gynnwys: ein helpu i ymestyn ein rhwydweithiau o gysylltiadau yng Nghymru, cryfhau partneriaethau gyda swyddogion heddlu sy’n gweithio’n galed i leihau niwed sy’n gysylltiedig â chyffuriau.


Mae Shannon Murray (Cynorthwyydd Ymchwil yn y Grŵp Ymchwil Defnydd Sylweddau, SURG) mewn cydweithrediad â’r Athro Katy Holloway, Dr Marian Buhociu a’r Athro Gwadd Rhian Hills (Uwch Reolwr Polisi Cyffuriau Llywodraeth Cymru) wedi derbyn cyllid gan Gronfa Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi PDC (PDC). KEIF) i gynnal astudiaeth ddichonoldeb a fydd yn canolbwyntio ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith cymunedau LGBTQ+.

Y nod yw treialu prosiect cydweithredol ar raddfa fach sy’n ceisio lleihau’r niwed a brofir gan bobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau yn y gymuned LGBTQ+. Bydd y canfyddiadau'n llywio datblygiad cynnig ar gyfer prosiect mwy a fydd yn cael ei gyflwyno i'r ESRC (neu gorff ariannu arall). Bydd y prosiect yn llenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth ac mae’n debygol o fod yn ddeniadol i gyllidwyr o ystyried y lefelau uchel o ddiddordeb gwleidyddol a chyhoeddus mewn materion sy’n ymwneud â chynhwysiant.

Mae defnydd sylweddol o sylweddau ymhlith y boblogaeth LGBTQ+, y mae ymchwil yn awgrymu ei fod yn uwch nag yn y boblogaeth ehangach. Mae hyn wedi’i gyfuno â rhwystrau i gael mynediad at gymorth neu wybodaeth gan wasanaethau ffurfiol (Buffin et al, 2012; Sefydliad LGBT, 2021; Llywodraeth Cymru, 2021; Sefydliad Astudiaethau Alcohol, 2021; Williams et al, 2015).

Nododd Ffigurau Cudd (2020) y gall defnyddio sylweddau o fewn y poblogaethau LGBTQ+ fod o ganlyniad i’r gwahaniaethu gydol oes, yr ymyleiddio a’r unigedd a brofir yn aml gan bobl yn y grwpiau hyn. Nid yw'r materion hyn yn cael eu trin na'u deall yn llawn, yn bennaf oherwydd diffyg ymchwil ansoddol sy'n ymchwilio i ymddygiad grwpiau LGBTQ+ o ddefnyddio cyffuriau ac alcohol a'u hanghenion o ran triniaeth. O ganlyniad, mae risg sylweddol o niwed cudd parhaus ymhlith poblogaethau LGBTQ+.

Bydd ein prosiect ymchwil yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar gymunedau LGBTQ+ ac yn ceisio deall pam mae rhai pobl yn y grwpiau hyn yn defnyddio cyffuriau a/neu alcohol a pham bod y grwpiau hyn yn cael eu tangynrychioli o fewn gwasanaethau cyffuriau ac alcohol. Rydym yn gweithio ar y cyd â’n partner, Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS), i gynnal cyfweliadau ag unigolion LGBTQ+ sydd â phrofiad byw (a byw) o ddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae'n bwysig deall profiadau pobl o fewn y grwpiau LGBTQ+ a rhoi llais iddynt, gan eu bod mewn mwy o berygl o ddefnyddio alcohol a chyffuriau peryglus na dynion a menywod heterorywiol o bob rhyw.

Bydd y prosiect hwn yn ychwanegu at y portffolio presennol o ymchwil sy'n canolbwyntio ar leihau niwed a wneir gan y SURG. Byddwn yn tynnu ar brofiadau bywyd pobl LGBTQ+ â phroblemau camddefnyddio sylweddau ac yn helpu i lenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth. Mae'r ymchwil yn ceisio gwella iechyd a lles y gymuned LGBTQ+ yn y dyfodol, hyrwyddo cynhwysiant a rhoi llais i'r rhai sydd wedi bod yn gudd i raddau helaeth hyd yn hyn.Cysylltwch â ni

I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o’r prosiectau hyn neu i holi ynghylch gweithio gyda ni, cysylltwch â’r Athro Katy Holloway