SURG Banner image

Grŵp Ymchwil Defnydd Sylweddau (SURG)


Wedi'i leoli o fewn y Ganolfan Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru, ffurfiwyd y Grŵp Ymchwil Defnydd Sylweddau (SURG) yn 2019 i gynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol.

Dan arweiniad yr Athro Katy Holloway, mae’r grŵp yn cynnwys ymchwilwyr academaidd (gan gynnwys yr Athro Emeritws Trevor Bennett, yr Athro Ali Wardak, yr Athro Kate Williams, Dr Sophie Chambers, Dr Marian Buhociu a Sharmila Kumar) sy’n arbenigo mewn materion cyfredol a materion sy’n dod i’r amlwg ym maes defnyddio sylweddau. megis: ymyriadau lleihau niwed, cynhyrchu a chyflenwi cyffuriau, ymatebion cyfiawnder troseddol, defnyddio sylweddau ymhlith myfyrwyr prifysgol, defnyddwyr heroin 'sy'n gwrthsefyll triniaeth', a gweithredu polisi camddefnyddio sylweddau.

Perthnasoedd cydweithredol


Mae aelodau SURG yn mwynhau perthnasoedd cydweithredol cryf ag ystod eang o staff sy’n gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cydweithwyr academaidd mewn sefydliadau eraill yn ogystal â chydweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydliadau’r trydydd sector. Mae aelodau SURG yn darparu cymorth ymchwil a chyngor i gonsortiwm DIGDDAS (Dyfodol, Iris, Gwent, Dyfed - Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol) ac yn eistedd ar Fwrdd Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Atal Gwenwyno Cyffuriau Llywodraeth Cymru. Maent yn gweithio ochr yn ochr â Kaleidoscope i oruchwylio myfyriwr PhD a ariennir gan KESS (Sharmila Kumar) a chydweithio â Barod i ddatblygu a gwerthuso gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth pwrpasol ar gamddefnyddio sylweddau ar gyfer myfyrwyr prifysgol.


Ym mis Mawrth 2021 ehangodd SURG trwy benodi dau Athro Gwadd: Dr Rhian Hills a Dr Jan Melichar. Cwblhaodd Rhian ei PhD yn PDC ac mae bellach yn Uwch Reolwr Polisi Cyffuriau yn Llywodraeth Cymru, tra bod Jan yn Seiciatrydd Ymgynghorol yn yr Uned Dibyniaeth Gymunedol yng Nghaerdydd.Llwyddiannau


Mae gan y grŵp hanes hir o sicrhau cyllid mewnol ac allanol ar gyfer ymchwil camddefnyddio sylweddau gan y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, a chan ddarparwyr triniaethau trydydd sector. Mae eu hymchwil wedi cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau o ansawdd uchel gan gynnwys llyfrau, erthyglau cyfnodolion ac adroddiadau swyddogol sydd wedi helpu i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ar amrywiaeth o faterion defnyddio sylweddau.


Ymchwil cyfredol

Mae aelodau SURG ar hyn o bryd yn ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau a ariennir yn allanol. Mae’r rhain yn cynnwys astudiaethau sy’n ymchwilio i:


  • gwerthusiad o ardal gweithredu heroin a chrac Gwent
  • gwersi o adolygiad Covid-19 ar gyfer darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau
  • gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Ddigidol Barod (Webchat).
  • sut i wella canlyniadau defnyddwyr heroin sy'n gwrthsefyll triniaeth
  • effaith (rhagweledig a gwirioneddol) isafbris am alcohol ar yfwyr a'u teuluoedd yng Nghymru
  • camddefnyddio meddyginiaeth dros y cownter a phresgripsiwn yn unig (gan gynnwys triniaeth amnewid opioid)
  • camddefnyddio sylweddau ac ymddygiadau cysylltiedig ymhlith myfyrwyr prifysgol fel rhan o raglen Addysg Uwch Alcohol a Chyffuriau (HEADS).

Aelodau

Prof Katy HOlloway


Mae ymchwil yr Athro Katy Holloway yn canolbwyntio ar gyffuriau anghyfreithlon. Mae hi wedi cynnal astudiaethau sydd wedi ymchwilio i ystod eang o faterion yn ymwneud â chyffuriau gan gynnwys: defnyddio cyffuriau ymhlith y rhai a arestiwyd, y cysylltiad achosol rhwng defnyddio cyffuriau a throseddu ymhlith carcharorion, effeithiolrwydd triniaeth cyffuriau, y defnydd o Naloxone Take-Home ymhlith defnyddwyr opiadau, gweithredu Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru, a nodweddion digwyddiadau gorddos o opiadau. Mae athroniaeth lleihau niwed yn sail i ymchwil Katy ac yn ddiweddar mae hi wedi cael ei chyfethol i is-grŵp o’r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau i ymchwilio i fanteision posibl cyflwyno cyfleusterau chwistrellu mwy diogel yng Nghymru.

Mae Trevor Hugh Bennett ar hyn o bryd yn Athro Emeritws yn y Ganolfan Troseddeg, Prifysgol De Cymru. Mae ymchwil Trevor yn ymdrin ag ymchwil gymdeithasol feintiol ac ansoddol a pholisi cymdeithasol. Ei brosiect presennol, mewn cydweithrediad â’r Athro Katy Holloway, yw’r Arolwg Alcohol a Chyffuriau Addysg Uwch (HEADS) o fyfyrwyr prifysgol yng Nghymru.

Dr Marian Buhociu, Criminology

Mae Dr Marian Buhociu yn Ddarlithydd mewn Troseddeg. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys materion cyfoes ym maes camddefnyddio cyffuriau; sefydliadau masnachu cyffuriau a sylweddau seicoweithredol newydd.

Dr Ali Wardak_14282.jpgMae'r Athro Ali Wardak yn Athro Troseddeg ac yn Is-lywydd Cymdeithas Troseddeg a Dioddefwyr De Asia. Mae ei brif ddiddordebau yn canolbwyntio ar droseddeg gymharol, rheolaeth y gyfraith, a'r berthynas rhwng systemau cyfiawnder gwladwriaethol ac anwladwriaethol.

Sharmila Mahesh Kumar, PhD Criminology student

Mae’r cyn-weithiwr camddefnyddio sylweddau Sharmila Kumar yn cynnal ei hymchwil PhD mewn partneriaeth â Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS).

Prof Kate Williams

Mae'r Athro Kate Williams yn Athro Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chyfarwyddwr Canolfan Troseddau a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru. Bu’r Athro Williams yn gweithio gyda’r Athro Katy Holloway ar brosiect yn ymwneud â defnyddio sylweddau gan Lywodraeth Cymru a werthusodd offeryn monitro canlyniadau camddefnyddio sylweddau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Dr Sophie Chambers

Mae Dr Sophie Chambers  wedi cynnal ymchwil ar lywodraethu’r heddlu yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys ethol Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, sut mae diogelwch cymunedol yn cael ei berfformio yng Nghymru (o ystyried nad yw plismona wedi’i ddatganoli), a gwahaniaethau a chydgyfeiriant polisi plismona. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn gwleidyddoli plismona a chamddefnyddio pwerau'r heddlu.

Shannon Murray, Research Assistant SURG

Mae Shannon Murray yn Gynorthwyydd Ymchwil gyda SURG ac yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar archwilio profiadau dynion ifanc hoyw a deurywiol o Drais Partner agos (IPV) yng Nghymru.

Athrawon Gwadd

Yr Athro Rhian Hills yw Uwch Reolwr Polisi Cyffuriau Llywodraeth Cymru.

Jan Melichar

Yr Athro Jan K Melichar, BSc MB BS MD Mae FRCPsych yn Seiciatrydd Ymgynghorol y GIG mewn Camddefnyddio Sylweddau, ac mae'n darparu gwaith ymgynghorol i ddiwydiant a chomisiynwyr. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys ymchwil yn y labordy i ddeall beth sy'n achosi budd sylweddol Buvidal a datblygu dadwenwyno a thrawma sy'n addas i'r pwrpas yn glinigol.


Cymrodyr Gwadd

Caroline Phipps, Prif Weithredwr, Barod

Martin Blakebrough – Prif Weithredwr, Kaleidoscope, a Chadeirydd DACW

Jason Kew

Partneriaid

Dr Tom May
Cymrawd Ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Llundain

Andrew Misell
Cyfarwyddwr Cymru Alcohol Change UK

Dr Wulf Livingston
Darllenydd mewn Gwyddor Gymdeithasol Prifysgol Glyndŵr

Dr James Morgan
Prifysgol Fetropolitan Llundain

Andy Perkins
Figure 8 

Rob Barker
Ymgyrchoedd a Chyfathrebu, Barod

Sian Chicken
Pennaeth Gweithrediadau (Gwent) Kaleidoscope

Elwyn Thomas
Gweithiwr Allweddol Clinigol - GDAS