Bubbles GettyImages-1257120506.jpg

Ymchwil mewn Cyfiawnder Ieuenctid, y Gwasanaeth Prawf, y Ddalfa a Bod yn Agored i Niwed


Mae gan y Ganolfan Troseddeg ddiddordeb sefydledig mewn ymchwil cyfiawnder ieuenctid.  Mae pwyslais arbennig ar sut y gellir cymhwyso canfyddiadau ymchwil i bolisi ac ymarfer mewn meysydd fel hawliau plant, cyfiawnder adferol a digartrefedd.  

Mae gan y Ganolfan hefyd hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig megis adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a'r berthynas rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru.  

Mae ymchwilwyr yn mwynhau perthynas waith agos gyda llunwyr polisi, rheolwyr ac ymarferwyr ym meysydd prawf, cyfiawnder ieuenctid a gwasanaethau gwarchodol. Mae'r Aelodau'n gweithio gyda chydweithwyr yn y Grŵp Ymchwil Defnyddio Sylweddau. Maent hefyd yn ymwneud yn agos â Rhwydwaith Ymchwil Natur Fregus Cymdeithas Troseddeg Prydain - yr Athro Cysylltiol Harriet Pierpoint yw'r Cadeirydd ac mae Dr Cheryl Allsop, Pennaeth yr Uned Achosion Oer, yn arwain y thema ar ddioddefwyr sy'n agored i niwed.

Prosiectau diweddar

Cynhaliwyd y prosiect hwn, a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, gan yr Athro Kate Williams a Mike Maguire mewn partneriaeth â Dr Mary Corcoran, Prifysgol Keele. Y prif nod oedd deall sut mae newidiadau ym mholisi’r llywodraeth, strwythurau ariannu, monitro a gwerthuso, partneriaethau a chydweithio, ac anghenion defnyddwyr gwasanaethau, wedi effeithio ar waith, diwylliant a pherthnasoedd sefydliadau gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau ym maes cyfiawnder troseddol a chosbi. Roedd yr ymchwil yn cynnwys dros 200 o gyfweliadau gyda phobl sy'n gweithio yn y sector gwirfoddol, llunwyr polisi, comisiynwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau strategol ym maes cyfiawnder troseddol. 


Ymhlith y cyhoeddiadau sy'n deillio o'r ymchwil mae:


  • Corcoran, M., Maguire, M. and Williams, K. (2019). ‘Alice in Wonderland: Voluntary sector organisations’ experiences of Transforming Rehabilitation’.  Probation Journal, Vol 66, 96-112. 
  • Maguire, M., Williams, K. and Corcoran, M. (2019). ‘”Penal drift” and the voluntary sector’. Howard Journal, Vol. 58 (3), 430-449. 
  • Maguire, M. (2020). ‘Privatisation, Marketisation and the Penal Voluntary Sector’ in P. Bean (ed). Privatisation in Criminal Justice. London: Routledge.
  • Corcoran, M., Maguire M. and Williams, K. (2020). ‘Constructive ambiguity, market imaginaries and the penal voluntary sector in England and Wales’ in K. Albertson. M. Corcoran and J. Phillips (eds). Marketisation and Privatisation in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.


Cynhaliodd yr Athro Jonathan Evans a Dr John Deering astudiaethau empirig i gyflwyno ffyrdd newydd o weithio a diwylliannau gwaith galwedigaethol a phroffesiynol o fewn gwasanaethau troseddwyr ifanc.


Cynhaliwyd y prosiect hwn o fewn gwasanaeth troseddau ieuenctid yn Ne-ddwyrain Cymru ac edrychodd ar ymatebion staff i gyflwyno AssetPlus, dogfen a fwriadwyd i hyrwyddo arfer sy'n seiliedig ar ymatal.


O ystyried bod y llywodraeth bellach yn disgwyl i wasanaethau troseddwyr ifanc ddatblygu arfer wedi’i seilio ar ddamcaniaeth ymatal, mae’r astudiaeth yn ystyried sut y cafodd hwn ac AssetPlus eu derbyn a’u trosi’n arfer, gan seilio hyn ar farn ymarferwyr a rheolwyr gweithredol nas clywir yn aml.


Daeth yr ymchwilwyr i’r casgliad nad oedd AssetPlus yn cael ei groesawu’n eang fel arf ymarfer, ond bod ymarferwyr yn debygol o fod yn fwy parod i dderbyn ymarfer sy’n seiliedig ar ymatal.


Y casgliad y gallai’r arfer hwn fod yn seiliedig ar waith gyda ac ar ran plant a phobl ifanc sy’n gwrthdaro â’r gyfraith drwy hyrwyddo: ‘cyfalaf dynol a hunaniaeth fwy pro-gymdeithasol, drwy waith ysgogol’ a ‘chyfalaf cymdeithasol, drwy eiriolaeth a broceriaeth ', i gyd wedi'u hwyluso gan berthynas broffesiynol empathig.


Cynhaliodd yr Athro Jonathan Evans a Dr John Deering astudiaeth ar-lein gydag ymarferwyr a rheolwyr mewn gwasanaethau troseddau ieuenctid yng Nghymru a Lloegr. Y nodau oedd ymchwilio i ‘gyflwr presennol’ diwylliannau galwedigaethol a phroffesiynol mewn gwasanaethau troseddwyr ifanc.


Archwiliodd yr holiadur farn staff ar ystod o bynciau yn ymwneud â'u gwaith. Mae gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ar fin dod i mewn i’r system cyfiawnder ieuenctid, neu sydd eisoes wedi gwneud hynny, wedi mynd trwy newid sylweddol yn y degawdau diwethaf ac roedd gennym ddiddordeb ym marn gweithwyr am y newidiadau hyn a’r effaith y gallent fod wedi’i chael. ar eu credoau a'u gwerthoedd sy'n gysylltiedig â'u gwaith. Gofynnodd yr holiadur pam y daeth unigolion yn weithwyr gwasanaeth troseddau ieuenctid, eu gwerthoedd proffesiynol a’u moeseg, eu profiadau o weithio yn y sector a materion cysylltiedig. Mae data o'r astudiaeth yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd gyda'r bwriad o gyflwyno erthygl i gyfnodolyn maes o law.


Mae Dr Harriet Pierpoint wedi cynnal prosiect ymchwil a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru: Gwerthusiad o Wasanaethau Digartrefedd a Ddarperir i Bobl Ifanc sy’n Gadael yr Ystad Ddiogel, Prosiect Ymchwil Anghenion Iaith a Chyfathrebu ar gyfer Pobl Ifanc o Gymru yn y System Cyfiawnder Ieuenctid


Mae’r adroddiad yn ystyried sut mae awdurdodau lleol, Timau Troseddau Ieuenctid, sefydliadau diogel a’r trydydd sector yn deall ac yn gweithredu’r prosesau a nodir yn y Llwybr, a’r heriau y maent yn eu hwynebu. Mae hefyd yn edrych ar brofiadau’r bobl ifanc sy’n dod i gysylltiad â’r Llwybr. Yn gyffredinol, mae'r Llwybr yn cael ei weithredu fel y rhagwelwyd a'r brif effaith fu datblygu perthynas agosach rhwng partneriaid. Fodd bynnag, mae rhai heriau a meysydd i’w gwella.


Mae'r adroddiad cyhoeddedig ar gael yma


Gwahoddwyd Pierpoint i gyflwyno ei hymchwil ar wasanaethau digartrefedd ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael yr ystâd ddiogel mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol allweddol gan gynnwys ar gyfer Cymorth Cymru, y corff ymbarél ar gyfer darparwyr digartrefedd, cymorth sy'n gysylltiedig â thai a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru; Cymdeithas Troseddeg Prydain a Chymdeithas Troseddeg America, ac yng Nghynhadledd Ymchwil Tai Cymru.

Arweiniodd Dr Palash Kamruzzaman, yr Athro Kate Williams a’r Athro Ali Wardak brosiect aml-wlad, a oedd yn canolbwyntio ar y Rohingyas sydd wedi’i ddadleoli’n rymus ac sy’n byw ym Mangladesh a phobl sydd wedi’u dadleoli’n fewnol (IDPs) yn Afghanistan. Ariannwyd yr astudiaeth gan yr Academi Brydeinig. Mae’r ymchwil yn cynnig dealltwriaeth fanwl a chynnil o rai o’r grwpiau o bobl dlotaf, sydd wedi’u hallgáu fwyaf ac sy’n cael eu herlid fwyaf yn y byd.

Rhwng 2012 a 2017, cynhaliodd yr Athro Mike Maguire ac Anna Clancy astudiaeth fawr, a ariannwyd gan y Loteri Fawr, o brosiect arloesol Mur Anweledig Cymru yng ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.


Wedi’i anelu at gynnal cyswllt a gwella perthnasoedd rhwng carcharorion a’u plant a’u teuluoedd, roedd hyn yn cynnwys ‘adain deuluol’ yr oedd ei phreswylwyr yn ymgymryd â nifer o gyrsiau ac ymyriadau yn ymwneud â magu plant; trefniadau ymweld ac amgylchedd sydd wedi’u diwygio’n sylweddol, sy’n ystyriol o deuluoedd, a reolir gan staff Barnardo’s; a Mentoriaid Ymyrraeth Teuluol ‘drwy’r giât’ a gyflogir i weithio gyda charcharorion a’u teuluoedd cyn ac ar ôl eu rhyddhau.


Y casgliad cyffredinol oedd bod ymyriad Mur Anweledig Cymru wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar fywydau ei gyfranogwyr. Roedd tystiolaeth gref o well ansawdd bywyd teuluol a chynhwysiant cymunedol; gwelliannau mewn llety a chyflogaeth, a gostyngiadau mewn camddefnyddio sylweddau, ymhlith cyn-garcharorion ac oedolion sy'n aelodau o'r teulu; a gwelliannau i les emosiynol plant, eu lefelau sylw, eu hymddygiad a’u perthnasoedd â chyfoedion.


Effaith


Cafodd yr adroddiad ymchwil cyhoeddedig sylw amlwg yn Adolygiad Tŷ’r Arglwyddi’r Arglwydd Farmer (2017), Pwysigrwydd Cryfhau Cysylltiadau Teuluol Carcharorion i Atal Aildroseddu a Lleihau Troseddau Rhwng Cenedlaethau, sydd wedi arwain at fenter bolisi newydd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.


Mae elfennau o fodel Muriau Anweledig Cymru wedi cael eu mabwysiadu gan nifer o garchardai yn y DU, Ewrop a mannau eraill.Mae gan Dr Harriet Pierpoint ddiddordeb mewn bod yn agored i niwed a thegwch yn y system cyfiawnder troseddol a chyhoeddodd mewn cyfnodolion a gydnabyddir yn rhyngwladol ac a adolygir gan gymheiriaid yn y maes hwn, yn ogystal â chyfrannu at gyhoeddiadau ymarferwyr a’r cyfryngau ehangach.


Ymgynghorodd y Rhwydwaith Oedolion Priodol Cenedlaethol â Harriet wrth ddatblygu eu safonau cenedlaethol presennol, a gymeradwywyd gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (YJB), Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion (ADASS) a Chymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCCS). 


Mae hi hefyd yn gyd-gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil Agored i Niwed Cymdeithas Troseddeg Prydain ac yn aelod gwahoddedig o Bwyllgor Moeseg Annibynnol Heddlu De Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn hwyluso lleisiau defnyddwyr mewn prosiectau ymchwil. Ar hyn o bryd mae dau o'i phedwar myfyriwr PhD yn cael eu hariannu i wneud ymchwil yn y maes hwn.


Ysgrifennodd Dr Pierpoint bapur ar Risgiau Cyfweliadau Gwirfoddol ar gyfer Adolygiad Cyfraith Droseddol (Cyhoeddwyd - 1 Medi 2020). Mae'r erthygl yn ystyried y defnydd cynyddol o gyfweliadau gwirfoddol gyda'r rhai a ddrwgdybir gan yr heddlu.


Mae gan Dr Harriet Pierpoint ddiddordeb mewn bod yn agored i niwed a thegwch yn y system cyfiawnder troseddol. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar bobl agored i niwed yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys pobl ifanc a ddrwgdybir, troseddwyr sy'n oedolion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, y rhai sy'n gadael carchar a chyn-droseddwyr sy'n wynebu neu'n profi digartrefedd. Mae un corff o'i gwaith yn ymwneud ag oedran cyfrifoldeb troseddol (ACR).


Yr oedran cyfrifoldeb troseddol (ACR) yw’r isafswm oedran y gall plentyn gael ei erlyn a’i gosbi yn ôl y gyfraith am drosedd ac mae’n 10 mlynedd yng Nghymru a Lloegr. Mae galwadau cyson i’w godi gan y Cenhedloedd Unedig (CU), cyrff proffesiynol ac academyddion, yn ogystal ag ymdrechion cyfreithiol.


Mae hi wedi dadlau, gan dynnu ar safbwyntiau troseddegol, cymdeithasegol, seicolegol, cyfreithiol a niwrowyddonol, y dylid codi’r ACR o 10 i 14 mlynedd yng Nghymru a Lloegr. Fel arall, mae'n dadlau, os yw'r ACR i'w gadw ar 10, yna dylai fod yn ofynnol i'r erlyniad ddangos bod plentyn o dan 14 oed yn gwybod bod yr hyn yr oedd yn ei wneud yn ddifrifol anghywir (yn hytrach na direidi syml). O ystyried yr apeliadau i gynyddu’r ACR, yr ansicrwydd ynghylch y farn gyhoeddus gyfredol (gyda’r arolwg Prydeinig diwethaf yn 2010) a’i gynnydd diweddar i 12 mlynedd yn yr Alban, mae’n amserol archwilio priodoldeb yr ACR yng Nghymru a Lloegr.


Gwahoddwyd Dr Pierpoint i gymryd rhan ym mhrosiect Plentyndod a’r Wladwriaeth parhaus yr Academi Brydeinig sy’n archwilio rôl newidiol y wladwriaeth ym mywydau plant Prydain dros y pedwar degawd diwethaf. Mae’r prosiect hwn yn ceisio ail-fframio dadleuon ynghylch plentyndod yn y byd cyhoeddus a pholisi, a symud y tu hwnt i seilos academaidd, polisi a phroffesiynol a thuag at gysyniadoli plant o’r newydd wrth lunio polisïau, gan dynnu ar ddatblygiadau ym mhob un o’r pedair gwlad a chyfrannu atynt.


Comisiynwyd Dr Harriet Pierpoint gan yr Academi Brydeinig i ysgrifennu papur cythrudd Pierpoint, H. (2020) ‘Age of Criminal Responsibility in England and Wales’ a mynychu dau weithdy ar gyfer grŵp dethol o academyddion ac uwch wneuthurwyr polisi.


Diben y papur yw egluro beth a olygir gan yr ACR, egluro’r sefyllfa yng Nghymru a Lloegr, a thu hwnt, ac yna mabwysiadu dull amlddisgyblaethol o drafod a yw’r ACR yng Nghymru a Lloegr yn briodol—drwy lunio ar safbwyntiau troseddegol, cymdeithasegol, seicolegol, cyfreithiol a niwrowyddonol.


Cyflwynodd y papur yn nigwyddiad yr Academi Brydeinig ‘Sut ddylai plant a phobl ifanc sydd wedi’u cyhuddo o drosedd gael eu trin o fewn y system gyfiawnder?’ ar 8 Rhagfyr 2020 ac mae wedi derbyn cymeradwyaeth foesegol ar gyfer arolwg ar-lein o farn y cyhoedd ar yr ACR.Yr Athro Jonathan Evans, Prifysgol De Cymru (Awdur arweiniol)


Ymhlith yr adolygwyr mae Dusty Kennedy, cymrawd gwadd; a Brian Heath, MBE, cymrawd gwadd.


Mae Adolygiad Cyfiawnder Ieuenctid Jersey yn archwilio'r ffordd y mae system gyfiawnder Jersey yn delio â phlant. Fe’i comisiynwyd gan y Llywodraeth yn Jersey mewn ymateb i argymhelliad gan Ymchwiliad Annibynnol Jersey Care.


Mae’n canfod arfer da a bwriadau gorau drwy’r system cyfiawnder troseddol gyfan, ond hefyd llawer o feysydd y gellid eu gwella. Mae’n gwneud nifer sylweddol o argymhellion sydd wedi’u derbyn mewn egwyddor gan Gyngor y Gweinidogion.


Mae’r adroddiad yn cynnig model lle mae ‘plant yn cael eu rhoi yn gyntaf’ a lle, hyd yn oed os yw pobl ifanc wedi gwneud drwg, mae’r system cyfiawnder troseddol yn cydnabod eu bod nhw, yn bennaf oll, yn blant.


Cafodd Dr Robert Jones ei secondio i Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd am ddwy flynedd i wneud ymchwil i gyfiawnder troseddol a datganoli yng Nghymru. Daeth y prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth â grŵp rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr academaidd a oedd yn cynnwys gwyddonwyr gwleidyddol, troseddegwyr, arbenigwyr cyfraith gyfansoddiadol ac economegwyr gwleidyddol ynghyd i ymchwilio i weithrediad y system gyfreithiol a chyfiawnder yng Nghymru. Ariannwyd y prosiect gan gyfuniad o’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd.


Yn ogystal â chynhyrchu allbynnau academaidd o ansawdd uchel, cynhyrchodd y prosiect gyfres o adroddiadau a fwriadwyd i lywio gwaith y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru yn ogystal ag annog trafodaeth gyhoeddus wybodus ar drefniadaeth a gweithrediad y system gyfreithiol a chyfiawnder yng Nghymru. Roedd canfyddiadau ymchwil Dr Jones ar garcharu yng Nghymru yn rhan o ddadleuon seneddol yn Senedd Cymru a chyfrannodd at ymchwiliadau ar wahân yn Nhŷ’r Cyffredin a Senedd Cymru. Rhestrir rhai o brif allbynnau'r prosiect isod a gellir eu cyrchu trwy glicio yma.

Aelodau

Dr Cheryl Allsop.jpg


Enillodd Dr Cheryl Allsop ei PhD wedi’i ariannu gan yr ESRC, a oedd yn canolbwyntio ar sut mae’r heddlu’n ceisio datrys llofruddiaethau hirdymor heb eu datrys a threisio gan ddieithriaid, o Brifysgol Caerdydd. Mae ei llyfr Cold Case Reviews: DNA, Detective Work a Unsolved Major Crimes yn seiliedig ar yr ymchwil ethnograffig hon. Mae Cheryl ar fwrdd Locate International, elusen a sefydlwyd i weithio gyda theuluoedd pobl sydd ar goll ers amser maith. Sefydlodd Uned Hen Achosion Prifysgol De Cymru, gan arwain tîm o fyfyrwyr a gwirfoddolwyr cymunedol ac arbenigwyr yn adolygu achosion pobl ar goll heb eu datrys, ar ran y teuluoedd, ar y cyd â Locate International. Mae ei hymchwil presennol yn canolbwyntio ar ymchwiliadau pobl sydd ar goll, yn enwedig pobl agored i niwed sydd ar goll, llofruddiaethau heb gorff ac olion a ddarganfuwyd heb eu nodi. Mae Dr Allsop yn aelod o Rwydwaith Ymchwil Agored i Niwed y BSC ac yn arwain y thema dioddefwyr bregus.

Professor Mike Maguire, Professor of Criminology USW

Mae gan yr Athro Mike Maguire ddiddordeb hirsefydlog mewn adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr a'r sefydliadau sy'n gweithio gyda nhw. Mae ei brif ffocws wedi bod ar adsefydlu carcharorion (neu ‘ail-fynediad’). Mae wedi cynnal nifer o brosiectau ymchwil yn archwilio materion cysyniadol, polisi ac ymarfer o ran goruchwyliaeth statudol ôl-rhyddhau cyn-garcharorion gan y gwasanaethau prawf, ac yn rôl asiantaethau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat eraill.

 

Harriet Pierpoint, associate professor Criminology


Mae Dr Harriet Pierpoint yn Athro Cyswllt Troseddeg. Mae ganddi ddiddordeb mewn bod yn agored i niwed a thegwch yn y system cyfiawnder troseddol. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar bobl agored i niwed yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys pobl ifanc a ddrwgdybir, troseddwyr sy'n oedolion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, y rhai sy'n gadael carchar a chyn-droseddwyr sy'n wynebu neu'n profi digartrefedd. Mae ei diddordeb mewn bod yn agored i niwed hefyd yn ymestyn i gam-drin anifeiliaid. Mae ganddi arbenigedd mewn dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol, a diddordeb arbennig mewn moeseg ymchwil.

Dr Ali Wardak_14282.jpg

Chwaraeodd yr Athro Ali Wardak ran ganolog yn sefydlu’r BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar droseddu a chyfiawnder cymharol, damcaniaeth droseddegol a'r berthynas rhwng systemau cyfiawnder gwladwriaethol ac anwladwriaethol.

Prof Kate Williams, Criminology USW

Mae’r Athro Kate Williams Kate Williams yn Athro Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chyfarwyddwr Canolfan Troseddau a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru, sy’n dod ag ymchwilwyr ar draws wyth o brifysgolion Cymru ynghyd ac yn meithrin cysylltiadau â pholisi ac ymarfer. Mae hi wedi cyflawni a rheoli nifer o brosiectau ymchwil empirig ac wedi cyhoeddi ar ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â throseddu a chyfiawnder, gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, troseddau benywaidd, teledu cylch cyfyng, dioddefwyr, lleihau trosedd, rheoli risg, hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol.

Professor Jonathan_Wynne_Evans, Criminology USW

Mae'r Athro Jonathan Evans Jonathan Evans yn Athro Polisi ac Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid. Mae ei waith ymchwil, ei gyhoeddiadau a’i addysgu yn bennaf ym meysydd cyfiawnder ieuenctid, hawliau dynol plant, gofal cyhoeddus, ymarfer gwaith cymdeithasol a pholisi ieuenctid. Mae hefyd yn aelod o Banel Cynghori Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Hwb Doeth.

Professor Kevin Haines, Criminology, Visiting Professor

Mae'r  Athro Kevin Haines yn Athro Gwadd Polisi ac Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid. Mae ymchwil Kevin yn canolbwyntio ar roi'r plentyn yn ôl i gyfiawnder ieuenctid.

Brian-Heath-Visiting-Fellow, Criminology

Mae Brian Heath, MBE, yn Gymrawd Gwadd Polisi ac Arferion Prawf. Mae Brian yn gyn Brif Swyddog Prawf Gwasanaeth Prawf ac Ôl-ofal Jersey.

Dusty Kennedy, Visiting Fellow, Criminology

Mae Dusty Kennedy yn Gymrawd Gwadd Polisi ac Arfer Cyfiawnder Ieuenctid. Dusty yw Cyfarwyddwr Academi TRM, sy'n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc cythryblus, ac mae'n aelod o Fwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Llywodraeth Cymru. Treuliodd dair blynedd fel Pennaeth Strategaeth Cyfiawnder Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Professor Peter-Raynor, visiting professor Criminology


Mae'r Athro Peter Raynor yn Athro Gwadd Polisi ac Ymarfer Prawf. Yn gyn swyddog prawf a gweithiwr cymdeithasol cymwys, mae llawer o’i ymchwil wedi ymwneud â’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer arfer prawf effeithiol. Mae wedi cynnal ymchwil ar ddioddefwyr trosedd, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol, troseddwyr ifanc, addysg gwaith cymdeithasol, pobl ifanc ddi-waith, prawf dwys, a'r berthynas rhwng adsefydlu a chyfiawnder ac ystod o bynciau cyfiawnder troseddol eraill.