fingerprint Criminology Research header

Canolfan Troseddeg


Amdanom ni


Sefydlwyd Canolfan Troseddeg Prifysgol De Cymru yn 2001 ac mae'n cynnwys tîm o ymchwilwyr gweithredol a myfyrwyr ymchwil ag arbenigeddau mewn dynladdiad a thrais, plismona, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, y gwasanaeth prawf a charchardai, adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, plant a theuluoedd carcharorion, camddefnyddio sylweddau, troseddeg werdd, fyd-eang a thrawswladol, atal troseddu, camddefnyddio anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol a dewisiadau amgen i erlyn a charcharu. Mae'r Aelodau hefyd yn cydweithio â chydweithwyr yn y Ganolfan Polisi Cymdeithasol a'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch. 

Mae'r Ganolfan yn cadw cysylltiadau agos ag asiantaethau allanol yn lleol ac yn genedlaethol, gyda chymorth yng Nghymru gan waith Canolfan Troseddau a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru, a sefydlwyd yn 2011 gan yr Athro Mike Maguire a'r Athro Kate Williams i hwyluso cydweithio ymchwil rhwng troseddegwyr ym mhrifysgolion Cymru a meithrin cysylltiadau agosach â pholisi ac ymarfer. Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Ymchwilio i Droseddau sy'n canolbwyntio'n rhyngwladol, a sefydlwyd gan yr Athro Fiona Brookman, ac Uned Achosion Oer PDC, a sefydlwyd gan Dr Cheryl Allsop, hefyd wedi'u lleoli yma.

Rydym yn cynnal ymchwil fel mater o drefn gyda llywodraeth leol a chenedlaethol ac yn ymgysylltu ag ystod eang o arbenigwyr polisi ac ymarfer ac wedi ennill arian ymchwil o ffynonellau cenedlaethol o fri, gan gynnwys yr ESRC, yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme, y Loteri Fawr, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Swyddfa Gartref. Sicrhawyd cyllid ar gyfer ymchwil yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a nifer o sefydliadau'r trydydd sector.

Rhagoriaeth mewn ymchwil


Rydym yn cyhoeddi ein hymchwil mewn cyfnodolion a llyfrau cenedlaethol a rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflwyno ein gwaith mewn cynadleddau ledled y byd. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) diwethaf cydnabuwyd bod bron i ddwy ran o dair o'n hymchwil Troseddeg naill ai'n arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol a chydnabuwyd bod 80 y cant o'n hymchwil yn arwain y byd o ran ei effaith. Gosododd Brifysgol De Cymru yn wythfed yn y DU ar gyfer ymchwil sy'n arwain y byd ym maes polisi cymdeithasol a throseddeg – ac ar y brig yng Nghymru. Darllenwch fwy am effaith ein hymchwil.


Cysylltwch â ni


Yr Athro Kate Williams - Cyfarwyddwr y Ganolfan Troseddeg


Grwpiau Ymchwil Troseddeg