fingerprint Criminology Research header

Canolfan Troseddeg

Amdanom ni

Sefydlwyd Canolfan Troseddeg Prifysgol De Cymru yn 2001 ac mae'n cynnwys tîm o ymchwilwyr gweithredol a myfyrwyr ymchwil sydd ag arbenigeddau mewn dynladdiad a thrais, plismona, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, prawf a charchardai, adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, plant a theuluoedd carcharorion, camddefnyddio sylweddau, troseddeg werdd, byd-eang a thrawswladol, atal troseddu, camddefnyddio anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol a dewisiadau amgen i erlyn a carcharu. 

Aelodau hefyd yn cydweithio â chydweithwyr yn y Ganolfan Polisi Cymdeithasol a'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch ac mewn Seicoleg. 

Mae'r Ganolfan yn cynnal cysylltiadau agos ag asiantaethau allanol yn lleol ac yn genedlaethol, gyda chymorth yng Nghymru gan waith Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru, a sefydlwyd yn 2011 gan yr Athro Mike Maguire a'r Athro Kate Williams i hwyluso cydweithio ymchwil rhwng troseddwyr ym mhrifysgolion Cymru a meithrin cysylltiadau agosach â pholisi ac ymarfer. 

Mae'r ganolfan yn cynnal nifer o grwpiau ymchwil: y Rhwydwaith Ymchwil Ymchwilio Troseddol sy'n canolbwyntio'n rhyngwladol (CIRN), a sefydlwyd gan yr Athro Fiona Brookman; y Grŵp Ymchwil Defnyddio Sylweddau (SURG) sy'n canolbwyntio ar effaith, a sefydlwyd gan yr Athro Katy Holloway;  y Grŵp Trais a Dynladdiad, Ymchwilio ac Atal, Arbenigedd ac Ymchwil; y grŵp Cyfiawnder Ieuenctid, y Gwasanaeth Prawf, y Ddalfa a Bregusrwydd sy'n canolbwyntio'n broffesiynol, a sefydlwyd gan yr Athro Jonathan Evans; y Droseddeg Fyd-eang, Werdd a Chymharol (GGCC) a gydnabyddir yn rhyngwladol, a sefydlwyd gan yr Athro Ali Wardak a Dr Jennifer Maher yn ogystal ag Uned Hen Achosion PDC ar y cyd, a sefydlwyd gan Dr Cheryl Allsop

Rydym yn cynnal ymchwil yn rheolaidd gyda ac ar ran llywodraeth leol a chenedlaethol (a llywodraethau rhyngwladol) ac yn ymgysylltu ag ystod eang o arbenigwyr polisi ac ymarfer ac rydym wedi ennill arian ymchwil o ffynonellau cenedlaethol o fri, gan gynnwys yr ESRC, yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme, y Loteri Fawr, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Swyddfa Gartref. Sicrhawyd cyllid ar gyfer ymchwil yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a nifer o sefydliadau'r trydydd sector.


Rhagoriaeth mewn ymchwil

Rydym yn cyhoeddi ein hymchwil mewn cyfnodolion a llyfrau cenedlaethol a rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflwyno ein gwaith mewn cynadleddau ledled y byd. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) cydnabuwyd bod bron i ddwy ran o dair o'n hymchwil Troseddeg naill ai'n arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol ac roedd 80 y cant o'n hymchwil yn cael ei gydnabod fel un sy'n arwain y byd o ran ei effaith. 

Yn y REF diweddaraf (2021) gwnaethom gynyddu ein hallbynnau sy'n arwain y byd a'n hallbynnau rhagorol yn rhyngwladol ac er gwaethaf cynyddu nifer y datganiadau effaith troseddeg a gyflwynwyd, roeddem yn arwain y byd neu'n cael ein cydnabod yn rhyngwladol. Yn 2014 roedd Prifysgol De Cymru yn wythfed yn y DU am effaith ymchwil sy'n arwain y byd ym maes polisi cymdeithasol a throseddeg – ac ar y brig yng Nghymru. Yn 2021, gwnaethom gadw lle uchel iawn ac rydym bellach yn ail yng Nghymru.  Darllenwch fwy am effaith ein hymchwil.


Grwpiau Ymchwil Troseddeg